Cais am swydd wag

Cyflogaeth Bresennol

Cyflogaeth Flaenorol

Gan ddechrau gyda’r swydd ddiweddaraf, rhowch fanylion ynglŷn ag unrhyw brofiad gwaith sy’n berthnasol i’r swydd hon. Nid yw CV yn dderbyniol.

Cyflogwr Teitl y swydd a’r dyletswyddau Rheswm dros ymadael Math o swydd

Addysg

Bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer ddangos tystysgrifau gwreiddiol ar gyfer pob cymhwyster perthnasol.

Enw’r sefydliad Pwnc Lefel Gradd

Nodwch y cymwysterau lefel uchaf yr ydych yn meddu arnynt mewn Mathemateg a Saesneg (gyda graddau os yn berthnasol)*

Pwnc Lefel Gradd
Mathemateg
Saesneg

Aelodaeth Corff Proffesiynol

Enw cyrff proffesiynol Gradd aelodaeth

Os oes, rhowch fanylion llawn os gwelwch yn dda yn yr adran addysg uchod.

Datganiad i gefnogi eich cais

Rhowch sylw arbennig i’r adran hon os gwelwch yn dda am ei bod yn rhan allweddol o’ch cais.

Fe’ch gwahoddir i wneud datganiad isod er mwyn cefnogi eich cais. Dylai’r datganiad ddangos eich addasrwydd ar gyfer y swydd gan ganolbwyntio ar ofynion allweddol a heriau’r swydd. Dylid nodi nad yw CV yn dderbyniol yn lle datganiad.

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn Symudol/text]

Geirdâu

Rhowch fanylion dau ganolwr er mwyn inni gysylltu â nhw yn gyfrinachol os gwelwch yn dda. Mae un ohonynt yn gorfod bod eich cyflogwr presennol, neu, os ydych yn hunan-gyflogedig neu’n ddigyflog ar hyn o bryd, eich cyflogwr diweddaraf. Dylid nodi bod pob penodiad yn amodol ar dderbyn geirdâu boddhaol. Mae gofyn i’r ddau eirda gael ei dderbyn gan yr Uned AD cyn i’r gyflogaeth allu dechrau. Noder y byddwn yn gofyn am eirdaon ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn unig.

CYFLOGWR PRESENNOL/DIWEDDARAF

CANOLWR ARALL

Iechyd

Gwneir cynnig o swydd yn amodol ar gwblhau Adroddiad Hanes Meddygol manwl yn foddhaol a allai arwain at archwiliad meddygol.

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae pob penodiad yn amodol ar wirio a chopio dogfennau, yn ôl gofynion adran 8 y Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Cyfle Cyfartal

MONITRO CYFLE CYFARTAL

Defnyddir yr wybodaeth hon ar gyfer dibenion monitro.

CEFNDIR DIWYLLIANNOL

Gwyn

Cymysg

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig

Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig

Grŵp Ethnig Arall

CANFASIO

Caiff unrhyw ymgeisydd sy’n methu â datgelu unrhyw berthynas berthnasol neu sydd yn canfasio unrhyw unigolyn sy’n rhan o’r broses ddethol ei anghymwyso.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018

Bydd y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon a dogfennau ategol yn cael eu prosesu gan y coleg o dan ddeddfwriaeth GDPR a’r Ddeddf Diogelu Data. Defnyddir yr wybodaeth a ddarperir gennych ar eich ffurflen gais i brosesu eich cais ar y sail gyfreithiol o gyflawni contract cyflogaeth.

Cedwir ffurflenni cais aflwyddiannus am gyfnod o 6 mis. Trosglwyddir ffurflenni cais llwyddiannus i’r ffeil bersonél berthnasol a’u cadw ar gyfer holl gyfnod y gyflogaeth yn y rôl honno.

Noder drwy lofnodi’r datganiad isod, rydych yn rhoi caniatâd penodol i’r data gael eu casglu, eu cofnodi a’u defnyddio at y dibenion uchod.

Datganiad

Tystiaf fod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred a deallaf y gaIl datganiadau camarweiniol fod yn ddigon i ganslo unrhyw gytundebau a wnaethpwyd. Os caf fy mhenodi, deallaf y gallai unrhyw hepgoriadau bwriadol, unrhyw ddatganiadau anghywir neu unrhyw ymgais i ffugo’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon, arwain at fy niswyddiad.

Os ydy’r cais yn llwyddiannus, yr wyf hefyd yn ymwybodol y gofynnir am Ddatgeliad drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Os caf fy rhoi ar y rhestr fer, deallaf y bydd angen i mi gwblhau datganiad cyfrinachol i ymwneud ag euogfarnau troseddol.

Wrth gynnig am swydd sydd yn ‘eithriad’ i’r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, deallaf y bydd y datganiad yn cynnwys manylion ynglyn ag unrhyw euogfarnau, wedi’u treulio ac heb eu treuIio, (ac eithrio rhai euogfarnau a rhybuddiadau sydd ‘wedi’u hamddiffyn’, ac felly heb fod yn darostyngedig i ddatgeliad) ynghyd â rhybuddiadau, ceryddon a rhybuddiadau terfynol. Os ydy’r swydd yn gofyn am Ddatgeliad Estynedig, deallaf y dylwn hefyd roi manylion ynglyn ag unrhyw wybodaeth arall a all effeithio ar fy addasrwydd ar gyfer y swydd. Yr wyf yn ymwybodol o ‘Côd Ymarfer’ y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (sydd ar gael o’r Adran Adnoddau Dynol) a nodaf na fydd datganiad o euogfarn o reidrwydd yn rhwystr i gyflogaeth, ar yr amod nad yw’r trosedd yn gwahardd yr unigolyn. Hyderaf y caiff yr holl wybodaeth ar y ffurflen hon ei thrin yn hollol gyfrinachol.