Crynodeb o’r cwrs

Mae’r TGAU mewn Dawns yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau mewn tri phrif faes dawns craidd sy’n cynnwys perfformio, coreograffi a gwerthfawrogiad.
Mae’r fanyleb hon yn cydnabod rôl dawns ym mywydau pobl ifanc ac yn canolbwyntio ar rinweddau esthetig ac artistig dawns a’r defnydd symbolaidd o symudiad i fynegi a chyfleu syniadau a chysyniadau trwy brosesau cydgysylltiedig perfformio, coreograffi a gwerthfawrogiad.
Mae Coleg Castell-nedd yn falch iawn o gynnig y cymhwyster TGAU Dawns i ddisgyblion oed ysgol 14+. Cyflwynir y cwrs dwys 1 flwyddyn dros un flwyddyn academaidd yn ystod sesiwn fin nos ddwys bob wythnos.
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ysbrydoli, herio ac ysgogi pob myfyriwr, waeth beth fo lefel eu gallu, tra’n cefnogi datblygu gwersi creadigol a diddorol.
Y nod yw pontio’r bwlch rhwng TGAU, UG a Safon Uwch Dawns, gan roi’r sgiliau a’r profiad i fyfyrwyr baratoi eu hunain yn well ar gyfer gofynion UG a Safon Uwch os ydynt yn dewis symud ymlaen i astudio Dawns mewn Addysg Bellach.
Mae myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr wedi cymryd rhan ac wedi ymrwymo i’r gweithgareddau dawns allgyrsiol a sefydlir gan yr Adran Ddawns mewn cydweithrediad â Chwmni Dawns/Academi LIFT, Cynhyrchu Dawns Nadolig, a Gŵyl Ddawns yr Haf.
Mae cyfleoedd hefyd trwy gydol y flwyddyn i gael clyweliad a hyfforddi gyda rhaglen(ni) Cymdeithion Cwmni Dawns Cenedlaethol Ieuenctid a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Os teimlwch eich bod yn barod i gychwyn ar eich taith ddawns, datblygu eich sgiliau dawns a dysgu mewn amgylchedd ysbrydoledig, heriol a chefnogol, yna mae’r TGAU Dawns hwn yn un i chi!