Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen ran-amser hon yn anelu at baratoi dysgwyr ar gyfer astudio yn y brifysgol. Bydd dysgwyr yn datblygu’r hyder, yr wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i allu symud ymlaen i gymryd rhan yn llwyddiannus mewn rhaglen addysg uwch berthnasol, trwy gyflawni Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd. Mae’r modiwlau a astudir yn cynnwys Anatomeg a Ffisioleg, Seicoleg, Cymdeithaseg, Gofal Iechyd, Prosiect Ymchwilio, Cyfathrebu, Sgiliau Cyflwyno a Rhifedd. Asesir y cwrs trwy amrywiaeth o asesiadau: ysgrifennu traethodau, ysgrifennu prosiectau, asesiadau yn y dosbarth yn erbyn y cloc, cyflwyniadau a chwarae rôl.
Bydd cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudiaethau Addysg Uwch mewn: nyrsio oedolion, nyrsio pediatrig, nyrsio iechyd meddwl, bydwreigiaeth, clywedeg, gwyddor barafeddygol, therapi iaith a lleferydd, ymarferydd adran llawfeddygaeth a gwaith cymdeithasol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Wrth ystyried heriau rhaglen astudio lefel 3, disgwylir i ddysgwyr feddu ar sgiliau llythrennedd sy’n cyfateb i lefel 2 a sgiliau rhifedd sy'n cyfateb i lefel 1, ar adeg ymgeisio. Mae cymhwysedd mewn TG yn hanfodol hefyd. Bydd pob dysgwr yn ymgymryd ag asesiad sgiliau mewn rhifedd a llythrennedd i benderfynu ar ei addasrwydd ar gyfer y cwrs. I alluogi dysgwyr i gyflawni'r lefel hon o gymhwysedd, rydym hefyd yn cynnig y cwrs cyn-mynediad ar gyfer y dysgwyr hynny nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad llythrennedd a rhifedd. Mae angen i ddysgwyr fod yn ymrwymedig i astudio, a bod yn barod i astudio y tu allan i oriau coleg. Mae angen i ddysgwyr ddangos agwedd gadarnhaol a’r gallu i ymdrin â heriau yn dda a bod yn onest, brwdfrydig, dibynadwy, aeddfed gan feddu ar brofiad bywyd.

  • Manylion y cwrs

    Coleg Pontardawe a Choleg Bannau Brycheiniog – michael.lloyd@nptcgroup.ac.uk
    Coleg Afan – allison.jones2@nptcgroup.ac.uk

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year