Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu hyderus, effeithiol mewn Almaeneg a dealltwriaeth drylwyr am ddiwylliant gwledydd a chymunedau lle siaredir Almaeneg. Bydd y cwrs yn meithrin diddordeb mewn dysgu ieithoedd a brwdfrydedd dros eu dysgu ac mae’n annog myfyrwyr i ystyried eu hastudiaeth o’r iaith mewn cyd-destun ehangach. Y themâu y rhoddir sylw iddynt yw amrywiaeth a gwahaniaeth a Chreu’r Almaen Fodern o 1989 ymlaen. Byddwch yn datblygu hyfedredd mewn sgiliau llafar, ysgrifenedig, darllen a gwrando Almaeneg. Byddwch yn dysgu sut beth yw byw yn yr Almaen neu mewn gwlad lle siaredir Almaeneg fel person ifanc. Bydd cyfoethogi eich ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn gwella eich rhagolygon gyrfa. Mae darganfod byd y ffilmiau a llenyddiaeth yn baratoad da ar gyfer addysg uwch. Mae dysgu iaith fel Almaeneg yn gwella eich sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu, ymchwil a datrys problemau. Byddwch yn gallu cyfathrebu gyda’r 90-95 miliwn o bobl sy’n siarad Almaeneg, sef prif iaith Ewrop. Mae siarad Almaeneg yn creu cyfleoedd busnes, gan fod Berlin yn prysur ddal i fyny gyda Llundain fel y ddinas orau i sefydlu busnesau technoleg a TG newydd. Dylai egin wyddonwyr gofio bod yr Almaen yn ymrwymedig i ymchwil a datblygu ac yn un o’r rhai sydd ar flaen y gad yn y byd o ran ynni amgen. I’r rhai sy’n frwd dros geir, gallai swydd eich breuddwydion gyda BMW, Audi neu Mercedes-Benz ddod yn realiti. Mae’r gyfradd llwyddo ar gyfer Safon Uwch Almaeneg wedi aros ar 100 y cant am sawl blwyddyn gyda llawer o fyfyrwyr yn camu ymlaen i brifysgolion Grwp Russell.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Almaeneg â Gradd B ac Iaith Saesneg â Gradd B.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd i'r brifysgol neu'n dod o hyd i swydd. Almaeneg/Busnes/Y Gyfraith/Cyfrifyddu (mae llawer o fyfyrwyr yn astudio Almaeneg gyda phwnc arall). Mae'r opsiynau gyrfaol yn niferus: addysgu, cyfieithu, cyfieithu ar y pryd, bancio, yswiriant, cyfrifyddu, cyfreithiwr, TG, gwerthu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd themâu UG Byw fel person ifanc mewn cymdeithas Almaeneg ei hiaith a deall y byd Almaeneg ei iaith yn cael eu harchwilio fel a ganlyn:
  Uned 1: Arholiad siarad (12-15 munud, 12% o’r cymhwyster). Mae Tasg 1 yn golygu dadlau safbwynt yn seiliedig ar gerdyn ysgogi ysgrifenedig ac mae Tasg 2 yn drafodaeth sy’n seiliedig ar ail gerdyn.
  Uned 2: Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol ysgrifenedig (2 awr 30 munud, 28% o’r cymhwyster). Gall y mathau o gwestiynau gynnwys cwestiynau â gosodiadau gwir/anwir, cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bylchau a chwestiynau crynhoi/cymathu gwybodaeth. Bydd y darn cyfieithu’n un o’r Almaeneg i’r Gymraeg/Saesneg ac mae’n rhaid ysgrifennu traethawd 300 gair ar y ffilm a astudiwyd. Y themâu Safon Uwch yw amrywiaeth a gwahaniaeth a chreu’r Almaen fodern o 1989 ymlaen.

  Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu fel a ganlyn:
  Uned 3: Arholiad siarad ar brosiect ymchwil annibynnol sy’n cynnwys cyflwyniad a thrafodaeth am destun a ddewiswyd (11-12 munud, 18% o’r cymhwyster).
  Uned 4: Arholiad Gwrando, darllen a chyfieithu (1 awr 45 munud, 30% o’r cymhwyster). Bydd mathau o gwestiynau yr un fath ag yn Uned 2 ond bydd y darn cyfieithu o’r Gymraeg/Saesneg i’r Almaeneg. Uned 5: Ymateb beirniadol a dadansoddol ysgrifenedig (1 awr 30 munud, 12% o’r cymhwyster). Mae’r myfyrwyr yn llunio traethawd sydd tua 400 gair o hyd mewn ymateb i gwestiwn am y gwaith llenyddol a astudiwyd o’r rhestr osod.

 • Asesiad

  UG -
  Uned 1: Arholiad llafar (12-15 munud, 12% o'r cymhwyster).
  Uned 2: Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb feirniadol yn ysgrifenedig (2 awr 30 munued, 28% o'r cymhwyster).

  U2 -
  Uned 3: Arholiad llafar am brosiect ymchwil annibynnol sy'n cynnwys cyflwyniad a sgwrs am y pwnc o ddewis (11-12 munud, 18% o'r cymhwyster).
  Uned 4: Gwrando, darllen ac arholiad cyfieithu ysgrifenedig (1 awr 45 munud, 30% o'r cymhwyster).
  Uned 5: Ymateb feirniadaol a dadansoddiadol yn ysgrifenedig (1 awr 30 munud, 12% o'r cymhwyster).

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd