VTCT NVQ Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r VTCT NVQ Diploma mewn Therapi Harddwch Lefel 2 yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn bod yn Therapydd Harddwch neu’n Harddwr. Mae’n cwmpasu agweddau ar anatomeg a ffisioleg, croen, gwallt, twf, clefydau ac anhwylderau’r gwallt, a iechyd a diogelwch yn y salon. At hynny, mae’n cynnwys colur dydd, gyda’r nos a cholur cywiro, llunio aeliau, lliwio amrannau ac aeliau, cwyro cynnes, trin ewinedd, trin traed, triniaethau wyneb a sgiliau cyflogadwyedd. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn ymrestru. Rhaid i'r dysgwyr fod yn 16 oed neu drosodd ac wedi ennill 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithwyr proffesiynol wedi'u hyswirio'n llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferwyr llawrydd. Gallant barhau â'u hastudiaethau at Lefel 3 mewn Therapi Harddwch a thechnegau gosod colur ffotograffaidd, priodasol a theatrig.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, holi ar lafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Yn ogystal, bydd gan ddysgwyr waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, llenwi llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu offer a gwisg. Offer: £212.20 Gwisg: £32 Nwyddau traul: £35 Mae'r symiau uchod yn seiliedig ar brisiau cyfredol ac efallai y byddant yn newid.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Hyd y cwrs

1 year