Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Cymhwyster Bagloriaeth Uwch Cymru

 

Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau, a fydd yn cael ei graddio, a Chymwysterau Cefnogol. Y prif nod yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

Mae’r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol i ddarparu cyfleoedd ar gyfer asesu mewn ystod o gyd-destunau bywyd go iawn trwy dri Briff Her a Phrosiect Unigol.

Yn wir, bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gweithredol, creadigol, penagored ac dan arweiniad dysgwr.

Yr amcan yw i’r dysgwyr gynyddu eu hyder, a’u cymhelliant i ddatblygu sgiliau; wrth weithio’n annibynnol, ysgwyddo cyfrifoldeb a gweithio’n effeithiol gydag eraill.

O ganlyniad, mae ymatebion prifysgolion i’r cymhwyster WBQ wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac maent yn cydnabod gwerth y fanyleb newydd fwy trylwyr.

At hynny, mae llawer o brifysgolion wedi bod yn cysylltu â CBAC i gynhyrchu heriau a fydd yn helpu myfyrwyr i baratoi’n well i drosglwyddo o Safon Uwch i astudio mewn Addysg Uwch.

  • Cynnig nodweddiadol i astudio Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yw AAB, fodd bynnag, derbyniodd myfyriwr o Grŵp NPTC gynnig gydag ABB, trwy gwblhau’r WBQ yn llwyddiannus.
  • Mae Prifysgol Caerwysg yn croesawu bod y WBQ yn cyfateb i unrhyw Safon Uwch arall, gyda chynigion yn cael eu gwneud yn unol â hynny.

 

“Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) yn gymhwyster y mae ei gynnwys i raddau helaeth yn cael ei arwain gan y myfyrwyr eu hunain.

 

Rydym yn gwerthfawrogi hunan-gymhelliant, chwilfrydedd a meddwl annibynnol y mae’r dull hwn o ddysgu yn ei ddatblygu. Y nodweddion hyn, ynghyd â thair Safon Uwch ragorol, yr ydym yn edrych amdanynt mewn prifysgolion cystadleuol fel Rhydychen. ”

Dr. Matthew Williams, Cymrawd Mynediad a Datblygu Gyrfa, Coleg Iesu, Rhydychen.

“Mae’r WBQ wedi fy arfogi â’r sgiliau angenrheidiol i fynd at ystod o senarios problem bywyd go iawn y mae cyflogwyr yn frwd iawn yn eu cylch. Byddwn yn annog pawb, o bob gallu, i gwblhau’r WBQ.

 

Un sgil allweddol a ddatblygais wrth astudio’r WBQ yn NPTC Group of Colleges ’oedd gallu meddwl yn feirniadol; mae hyn wedi fy helpu yn arbennig yn fy ngradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, gan fod y gallu i ddadansoddi cyfraith achosion a deddfwriaeth yn feirniadol yn hanfodol. At ei gilydd, mae’r WBQ yn gymhwyster cyflawn gyda nifer o fuddion i Addysg Uwch neu fyd gwaith. “

 

Camron Griffiths, Cyn Brif Fachgen Ysgol Gyfun Birchgrove

“Mae dewis Bagloriaeth Cymru fel un o fy Lefel A wedi bod yn help enfawr trwy fy mhrofiad Prifysgol. Mae’r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau allweddol megis sgiliau mathemategol, sgiliau daearyddol a sgiliau meddwl yn feirniadol a alluogodd i mi gyflwyno dadleuon cytbwys a gwerthusol.

 

Mae’r sgiliau a enillais o’r cymhwyster hwn wedi bod mor ddefnyddiol yn fy nghwrs Hyfforddi Athrawon cyfredol yn y brifysgol, trwy ddatblygu fy sgiliau llythrennedd a rhifedd fy hun, gallaf ddefnyddio’r sgiliau hyn i’m helpu i gynllunio gwersi Saesneg a Mathemateg ar gyfer plant o grwpiau oedran amrywiol. Ar y cyfan, mae wedi rhoi’r hyder yr oeddwn ei angen i mi.”

 

Shauna Wright, Cyn Ddirprwy Brif Ferch Ysgol Gyfun Dwr y Felin

“Caniataodd Bagloriaeth Cymru i mi ddatblygu llawer o gyfeillgarwch a chwrdd â phobl newydd. Caniataodd yr amrywiaeth hon imi weld Heriau WBQ o wahanol safbwyntiau. Mae’r sgiliau a ddatblygais ar y WBQ wedi fy arfogi’n well i lwyddo ar y cwrs gradd a ddewiswyd mewn Biocemeg.

 

Er enghraifft, wrth weithio gydag eraill ar arbrofion, rwy’n fwy hyderus ac yn mwynhau datrys problemau yn y gwaith labordy. Gallaf ddefnyddio fy sgiliau meddwl beirniadol wrth gynnal ymchwil a dadansoddi fy nghanlyniadau, a gallaf gyfeirio fy ngwaith yn gywir. Mae’r rhain yn sgiliau a ddatblygais trwy’r WBQ ochr yn ochr â’m pwnc Safon Uwch arall a byddwn yn argymell y cymhwyster hwn i bawb.” 

Jarrod Thomas, Cyn-ddisgybl: Ysgol Gyfun Cwrt Sart

“Mae’r WBQ wedi bod yn ddiddorol astudio ac wedi rhoi sgiliau i mi sydd wedi helpu gyda phynciau eraill fel y Gyfraith a Hanes.”

Ruth Harry, Myfyriwr UG

“Rwyf wedi mwynhau’r gwaith tîm yn fawr fel rhan o’r WBQ ac mae wedi bod yn dda gweithio gyda phobl na fyddent fel arall wedi bod yn fy nosbarthiadau.”

Callum Evans, Myfyriwr UG


Manylion y Cwrs

 

Unedau UG:

Cyflwynir y cwrs yn yr un modd â chyrsiau Safon Uwch traddodiadol, ond nad oes asesiad ar ffurf arholiad. Darperir dwy Her yn UG a dwy arall yn U2.

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang: Diben yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n darparu cyfleoedd i ddeall ac ymateb yn briodol i faterion byd-eang.

Her y Gymuned: Diben Her y Gymuned yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n annog dysgwyr i nodi, datblygu a chymryd rhan mewn cyfleoedd a fydd o fudd i’r gymuned.

Unedau U2:                                                                                                                                                               

Prosiect Unigol: Diben y Prosiect Unigol yw datblygu sgiliau dysgwyr, trwy gynnal gweithgarwch ymchwil gyda phwyslais ar ddyheadau addysgol neu yrfa yn y dyfodol. Mae llawer o fyfyrwyr wedi cael hyn yn fuddiol wrth gael eu cyfweld gan brifysgolion gan fod yr adborth yn awgrymu bod cyrsiau Addysg Uwch yn teimlo bod hyn yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i’r maes astudio. Mae’r uned hon yn werth 50% o’r cymhwyster.

Her Menter a Chyflogadwyedd:  Diben yr Her Menter a Chyflogadwyedd yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau a phriodoleddau mentrus a gwella cyflogadwyedd.

 

Yn unol â hynny, eleni gwelwyd canlyniadau eithriadol WBQ ar draws y coleg. Yn yr Academi 6ed Dosbarth, cyflawnodd 24% o’r myfyrwyr Safon Uwch sy’n astudio’r cymhwyster hwn radd A * -A, gyda 99.1% o’r holl fyfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni gradd A * – E.

Daniel Oakes:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Bagloriaeth Cymru Uwch: A*

Safon Uwch Dylunio 3D: A*

Safon Uwch Seicoleg: A

Safon Uwch: Daeareg

“Fe wnaeth astudio’r WBQ fy ngalluogi i ddatblygu ystod o sgiliau na fyddwn wedi eu cyflawni o astudio Safon Uwch yn unig.

Yn benodol, mae fy Ymchwiliad Unigol ar bryder ac iselder yn fuddiol ar gyfer fy ngradd Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd “.

Maia Evans:

Cyn-ddisgybl   Ysgol Gyfun Sandfields

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Ffrangeg: B

Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol: B

“Cefais gynnig o A, B, B i astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd CBC yn help mawr i mi, drwy fy ngalluogi i gael lle drwy roi’r A i mi.”

Ryan Dhillion:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dyffryn:

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Cymdeithaseg: B

Safon Uwch Hanes: C

Rwy’n mynd i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Heb CBC ni fyddwn wedi cyflawni gofynion fy nghynnig. Fe wnes i fwynhau’r cwrs ac roedd y darlithwyr i gyd yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn.”