Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Mae’r Fagloriaeth Cymru ddiwygiedig a mwy trylwyr yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau, fydd yn cael ei graddio, a Chymwysterau Cefnogi. Y nod sylfaenol yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd:

Mae’r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer asesiad mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn trwy dair Prif Her a Phrosiect Unigol.

Bydd y dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gweithredol, creadigol, pen agored a rhai dan arweiniad dysgwyr.

Yr amcan yw i ddysgwyr gynyddu eu hyder, a’u cymhelliant ar gyfer datblygu sgiliau; tra’n gweithio’n annibynnol, cymryd cyfrifoldeb a gweithio’n effeithiol gydag eraill.

Mae ymatebion prifysgolion i’r CBC newydd wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac maent yn cydnabod gwerth y fanyleb newydd mwy trylwyr. Mae llawer o brifysgolion wedi bod yn cyd-gysylltu â CBAC i gynhyrchu heriau a fydd yn helpu myfyrwyr i baratoi yn well ar gyfer gwneud y newid o Safon Uwch i astudio mewn Addysg Uwch

  • Cynnig nodweddiadol ar gyfer astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yw: AAB, fodd bynnag eleni mae myfyriwr o Grŵp NPTC wedi cael cynnig o ABB, gydag unrhyw un o’r graddau hyn yn cael eu hennill drwy gwblhau CBC yn llwyddiannus
  • Mae Prifysgol Caerwysg ar hyn o bryd yn croesawu’r CBC fel cymhwyster cyfwerth ag unrhyw Safon Uwch, a gwneir cynigion yn unol â hynny.

Camron Griffiths, Cyn Brif fachgen Ysgol Gyfun Gellifedw

“Mae CBC, drwy’r tasgau a’r heriau a osodir, wedi rhoi i mi’r sgiliau angenrheidiol i fynd ati i ymdrin ag amrywiaeth o sefyllfaoedd problemus go iawn y mae cyflogwyr yn frwdfrydig iawn yn eu cylch. Byddem yn annog pawb o bob gallu, i gwblhau CBC. Un sgil allweddol a ddatblygais tra’n astudio CBC yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot oedd y gallu i feddwl yn feirniadol; mae hyn wedi fy helpu yn benodol gyda fy ngradd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, gan fod y gallu i ddadansoddi cyfraith achos a deddfwriaeth yn feirniadol yn hanfodol bwysig. Yn gyffredinol, mae CBC yn gymhwyster amrywiol, cytbwys sydd â nifer o fanteision p’un a un a ydych yn parhau i addysg uwch neu fyd gwaith.”

Shauna Wright, Cyn Ddirprwy Brif Ferch yn Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

“Mae dewis Bagloriaeth Cymru fel un o fy nghymwysterau Safon Uwch wedi bod yn help aruthrol drwy fy mhrofiad Prifysgol. Mae’r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau allweddol megis sgiliau mathemategol, sgiliau daearyddol a sgiliau meddwl yn feirniadol a’m galluogodd i gyflwyno dadleuon cytbwys ac arfarnol. Mae sgiliau a gefais o’r cymhwyster hwn wedi bod mor ddefnyddiol ar fy nghwrs Ymarfer Dysgu presennol yn y brifysgol oherwydd drwy ddatblygu fy sgiliau llythrennedd a rhifedd fy hun gallaf ddefnyddio’r sgiliau hyn i’m helpu i gynllunio gwersi Saesneg a Mathemateg ar gyfer plant o wahanol grwpiau oedran. Mewn gwirionedd mae wedi rhoi i mi’r hyder yr oedd ei angen arna’ i! Mae’n gymhwyster gwych y byddwn yn ei argymell i bob myfyriwr.”

Jarrod Thomas, Cyn-ddisgybl: Ysgol Gyfun Cwrt Sart

“Gwnaeth Bagloriaeth Cymru ganiatáu imi ddatblygu sawl cyfeillgarwch a chwrdd â phobl newydd nad oedd yn astudio’r un cymwysterau Safon Uwch â mi. Caniataodd yr amrywiaeth hon i mi weld Heriau CBC o wahanol safbwyntiau. Mae’r sgiliau a ddatblygais ar CBC wedi fy rhoi mewn gwell sefyllfa i lwyddo ar fy nghwrs gradd ddewisol, sef Biocemeg. Er enghraifft, wrth weithio gydag eraill ar arbrofion rwyf yn fwy hyderus, ac yn mwynhau datrys problemau yn y gwaith labordy. Rwy’n gallu defnyddio fy sgiliau meddwl yn feirniadol wrth gynnal gwaith ymchwil a dadansoddi fy nghanlyniadau, ac rwy’n gallu cyfeirio fy ngwaith yn gywir. Mae’r rhain yn sgiliau a ddatblygais drwy CBC ochr yn ochr â fy mhynciau Safon Uwch eraill. Byddwn yn argymell y cymhwyster hwn i bawb”

Ruth Harry, Myfyriwr UG

“Mae astudio CBC wedi bod yn ddiddorol ac wedi rhoi sgiliau i mi sydd wedi helpu gyda phynciau eraill fel Y Gyfraith a Hanes.”

Callum Evans, Myfyriwr UG

“Rwy’ wedi mwynhau’r gwaith tîm sy’n rhan o CBC yn fawr, ac mae wedi bod yn dda i weithio gyda phobl na fyddent fel arall wedi bod yn fy nosbarthiadau.”


Manylion y Cwrs:

Unedau UG:
Cyflwynir y cwrs yn yr un modd â chyrsiau Safon Uwch traddodiadol, ond nad oes asesiad ar ffurf arholiad. Darperir dwy Her yn UG a dwy arall yn U2.

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang: Diben yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n darparu cyfleoedd i ddeall ac ymateb yn briodol i faterion byd-eang.

Her y Gymuned: Diben Her y Gymuned yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n annog dysgwyr i nodi, datblygu a chymryd rhan mewn cyfleoedd a fydd o fudd i’r gymuned.

Unedau U2:

Prosiect Unigol: Diben y Prosiect Unigol yw datblygu sgiliau dysgwyr, trwy gynnal gweithgarwch ymchwil gyda phwyslais ar ddyheadau addysgol neu yrfa yn y dyfodol. Mae llawer o fyfyrwyr wedi cael hyn yn fuddiol wrth gael eu cyfweld gan brifysgolion gan fod yr adborth yn awgrymu bod cyrsiau Addysg Uwch yn teimlo bod hyn yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i’r maes astudio. Mae’r uned hon yn werth 50% o’r cymhwyster.

Her Menter a Chyflogadwyedd:  Diben yr Her Menter a Chyflogadwyedd yw datblygu sgiliau dysgwyr, tra’n darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau a phriodoleddau mentrus a gwella cyflogadwyedd.

 

Canlyniadau CBC 2016-2017

Eleni gwelwyd canlyniadau eithriadol yn CBC ar draws y coleg. O fewn yr Academi 6ed Dosbarth enillodd 24% o’r myfyrwyr Safon Uwch oedd yn astudio’r cymhwyster hwn radd A*-A, gyda 99.1% o’r holl fyfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni gradd A*- E.

Daniel Oakes:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Bagloriaeth Cymru Uwch: A*

Safon Uwch Dylunio 3D: A*

Safon Uwch Seicoleg: A

Safon Uwch: Daeareg

“Roedd astudio’r CBC wedi fy ngalluogi i ddatblygu amrywiaeth na fyddwn wedi’u cyflawni o astudio Safon Uwch yn unig. Yn benodol, bydd fy Ymchwiliad Unigol ar orbryder ac iselder yn sicr yn fuddiol ym Mhrifysgol Caerdydd lle y byddaf yn astudio Seicoleg.”

Maia Evans:

Cyn-ddisgybl   Ysgol Gyfun Sandfields

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Ffrangeg: B

Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol: B

“Cefais gynnig o A, B, B i astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd CBC yn help mawr i mi, drwy fy ngalluogi i gael lle drwy roi’r A i mi.”

Ryan Dhillion:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dyffryn:

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Cymdeithaseg: B

Safon Uwch Hanes: C

Rwy’n mynd i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Heb CBC ni fyddwn wedi cyflawni gofynion fy nghynnig. Fe wnes i fwynhau’r cwrs ac roedd y darlithwyr i gyd yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn.”