Mae Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster sy’n cael ei astudio gan dros 1000 o fyfyrwyr ledled Grŵp Colegau NPTC.

Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru ar lefel Uwch yw darparu cyfrwng i bob dysgwr Lefel 3 gydgrynhoi a datblygu datblygiad sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau mwy cymhleth. Bydd yn darparu profiadau a fydd yn galluogi dysgwyr i baratoi’n well ar gyfer eu cyrchfan yn y dyfodol, boed yn brifysgol, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth. Bydd Bagloriaeth Cymru yn annog y dysgwr i werthfawrogi datblygiad sgiliau fel agwedd allweddol ar addysg a dysgu gydol oes. Bydd cynnig profiad dysgu sy’n berthnasol i anghenion a gofynion y gweithle yn datblygu hyder, ysgogiad a menter y dysgwyr, gan eu paratoi i fynd i mewn, llwyddo a symud ymlaen ym myd gwaith. Trwy Fagloriaeth Cymru bydd dysgwyr yn codi eu lefelau sgiliau a’u hyder, gan eu galluogi a’u grymuso i gymryd eu lle fel dinasyddion cyfrifol a gweithgar o fewn cymdeithas amrywiol. Ochr yn ochr â a thrwy ddatblygu sgiliau, mae Bagloriaeth Cymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned y maent yn byw ynddi ac ymwybyddiaeth o faterion, digwyddiadau a safbwyntiau byd-eang.

Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â Chymwysterau Ategol, fel dwy Lefel A neu BTEC L3. Rhaid cwrdd â gofynion y Dystysgrif Her Sgiliau a’r Cymwysterau Ategol er mwyn cyflawni’r Fagloriaeth Gymreig gyffredinol.

  • Cynnig nodweddiadol i astudio Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yw AAB, fodd bynnag, derbyniodd myfyriwr o Grŵp NPTC gynnig gydag ABB, trwy gwblhau’r WBQ yn llwyddiannus.
  • Mae Prifysgol Caerwysg yn croesawu bod y WBQ yn cyfateb i unrhyw Safon Uwch arall, gyda chynigion yn cael eu gwneud yn unol â hynny.

“Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) yn gymhwyster y mae ei gynnwys i raddau helaeth yn cael ei arwain gan y myfyrwyr eu hunain.

 

Rydym yn gwerthfawrogi hunan-gymhelliant, chwilfrydedd a meddwl annibynnol y mae’r dull hwn o ddysgu yn ei ddatblygu. Y nodweddion hyn, ynghyd â thair Safon Uwch ragorol, yr ydym yn edrych amdanynt mewn prifysgolion cystadleuol fel Rhydychen. ”

Dr. Matthew Williams, Cymrawd Mynediad a Datblygu Gyrfa, Coleg Iesu, Rhydychen.

“Mae’r WBQ wedi fy arfogi â’r sgiliau angenrheidiol i fynd at ystod o senarios problem bywyd go iawn y mae cyflogwyr yn frwd iawn yn eu cylch. Byddwn yn annog pawb, o bob gallu, i gwblhau’r WBQ.

 

Un sgil allweddol a ddatblygais wrth astudio’r WBQ yn NPTC Group of Colleges ’oedd gallu meddwl yn feirniadol; mae hyn wedi fy helpu yn arbennig yn fy ngradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, gan fod y gallu i ddadansoddi cyfraith achosion a deddfwriaeth yn feirniadol yn hanfodol. At ei gilydd, mae’r WBQ yn gymhwyster cyflawn gyda nifer o fuddion i Addysg Uwch neu fyd gwaith. “

 

Camron Griffiths, Cyn Brif Fachgen Ysgol Gyfun Birchgrove

“Mae dewis Bagloriaeth Cymru fel un o fy Lefel A wedi bod yn help enfawr trwy fy mhrofiad Prifysgol. Mae’r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau allweddol megis sgiliau mathemategol, sgiliau daearyddol a sgiliau meddwl yn feirniadol a alluogodd i mi gyflwyno dadleuon cytbwys a gwerthusol.

 

Mae’r sgiliau a enillais o’r cymhwyster hwn wedi bod mor ddefnyddiol yn fy nghwrs Hyfforddi Athrawon cyfredol yn y brifysgol, trwy ddatblygu fy sgiliau llythrennedd a rhifedd fy hun, gallaf ddefnyddio’r sgiliau hyn i’m helpu i gynllunio gwersi Saesneg a Mathemateg ar gyfer plant o grwpiau oedran amrywiol. Ar y cyfan, mae wedi rhoi’r hyder yr oeddwn ei angen i mi.”

 

Shauna Wright, Cyn Ddirprwy Brif Ferch Ysgol Gyfun Dwr y Felin

“Caniataodd Bagloriaeth Cymru i mi ddatblygu llawer o gyfeillgarwch a chwrdd â phobl newydd. Caniataodd yr amrywiaeth hon imi weld Heriau WBQ o wahanol safbwyntiau. Mae’r sgiliau a ddatblygais ar y WBQ wedi fy arfogi’n well i lwyddo ar y cwrs gradd a ddewiswyd mewn Biocemeg.

 

Er enghraifft, wrth weithio gydag eraill ar arbrofion, rwy’n fwy hyderus ac yn mwynhau datrys problemau yn y gwaith labordy. Gallaf ddefnyddio fy sgiliau meddwl beirniadol wrth gynnal ymchwil a dadansoddi fy nghanlyniadau, a gallaf gyfeirio fy ngwaith yn gywir. Mae’r rhain yn sgiliau a ddatblygais trwy’r WBQ ochr yn ochr â’m pwnc Safon Uwch arall a byddwn yn argymell y cymhwyster hwn i bawb.” 

Jarrod Thomas, Cyn-ddisgybl: Ysgol Gyfun Cwrt Sart

“Mae’r WBQ wedi bod yn ddiddorol astudio ac wedi rhoi sgiliau i mi sydd wedi helpu gyda phynciau eraill fel y Gyfraith a Hanes.”

Ruth Harry, Myfyriwr UG

“Rwyf wedi mwynhau’r gwaith tîm yn fawr fel rhan o’r WBQ ac mae wedi bod yn dda gweithio gyda phobl na fyddent fel arall wedi bod yn fy nosbarthiadau.”

Callum Evans, Myfyriwr UG

Manylion y Cwrs

Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys pedair cydran a ddilynir gan bob dysgwr:
• Prosiect Unigol
• Her Menter a Chyflogadwyedd
• Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
• Her Gymunedol

Dyluniwyd y Dystysgrif Her Sgiliau i gynnwys dysgu ac asesu a fydd yn ennyn brwdfrydedd, ennyn diddordeb ac ysgogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, y gweithle a’r gymuned ehangach. Nid oes unrhyw arholiadau diwedd blwyddyn; mae’r tair Her a’r Prosiect Unigol yn cynnwys asesiadau ar sail portffolio sy’n cael eu cymedroli’n allanol gan CBAC.

Yn UG / Bl12 bydd yr Her Gymunedol a’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael eu hastudio a’u hasesu. Yn A2 / Bl13 bydd yr Her Menter a Chyflogadwyedd a’r Prosiect Unigol yn cael eu hastudio a’u hasesu.

The academic year 20/21 saw some exceptional SCC results across NPTC Group, with 43.9% of students achieving between an A*-C grade and 100% of students achieving an A*-E grade.

Daniel Oakes:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Bagloriaeth Cymru Uwch: A*

Safon Uwch Dylunio 3D: A*

Safon Uwch Seicoleg: A

Safon Uwch: Daeareg

“Fe wnaeth astudio’r WBQ fy ngalluogi i ddatblygu ystod o sgiliau na fyddwn wedi eu cyflawni o astudio Safon Uwch yn unig.

Yn benodol, mae fy Ymchwiliad Unigol ar bryder ac iselder yn fuddiol ar gyfer fy ngradd Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd “.

Maia Evans:

Cyn-ddisgybl   Ysgol Gyfun Sandfields

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Ffrangeg: B

Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol: B

“Cefais gynnig o A, B, B i astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd CBC yn help mawr i mi, drwy fy ngalluogi i gael lle drwy roi’r A i mi.”

Ryan Dhillion:

Cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Dyffryn:

Bagloriaeth Cymru Uwch: A

Safon Uwch Cymdeithaseg: B

Safon Uwch Hanes: C

Rwy’n mynd i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Heb CBC ni fyddwn wedi cyflawni gofynion fy nghynnig. Fe wnes i fwynhau’r cwrs ac roedd y darlithwyr i gyd yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn.”