Cerdded ar draws Cymru i Young Minds

Ym mis Ebrill 2022, bydd myfyrwyr Coleg Castell-nedd Rhys Evans, Daniel Germon, Josh Saunders a Sebastian Phillips yn cerdded o Aberafan i Gaergybi dros elusen. Byddant yn cerdded 167 milltir ar draws rhai o olygfeydd harddaf Cymru ar gyfer yr elusen iechyd meddwl Young Minds.

Mae’r bechgyn i gyd yn astudio yng Ngholeg Castell-nedd, gan ddilyn amrywiaeth o bynciau. Mae Rhys yn astudio Safon Uwch mewn Astudiaethau’r Cyfryngau, Hanes a Daearyddiaeth; mae Daniel yn astudio Peirianneg Fecanyddol Uwch; mae Josh yn gweithio tuag at gymhwyster mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig, tra bod Seb yn astudio Cyflwyniad i UG. Mae’r pedwar bellach wedi dod yn ffrindiau da.

Bydd y daith yn cychwyn wrth y cerflun morfil ar draeth Aberafan gan ddod i ben yn Nociau Caergybi, lle mae cerflun morfil i’w weld hefyd. Byddant yn defnyddio gwyliau pythefnos y Pasg i gwblhau’r daith gerdded heb golli diwrnod yn y coleg, ac maent yn bwriadu cychwyn ar eu taith ar Ebrill 9fed gan obeithio gorffen ar Ebrill 22.

Bydd y llwybr yn mynd â nhw trwy ganol Cymru, trwy Aberystwyth, Machynlleth, Dolgellau, Eryri ac yn olaf i Ynys Môn. Yn ystod y daith, bydd cerbyd cymorth gyda ffrindiau, teuluoedd ac arweinwyr y Sgowtiaid yn gwmni i’r bechgyn. Maent i gyd wedi bod yn aelodau o wahanol grwpiau Sgowtiaid ers blynyddoedd lawer ac wedi cael llawer o gefnogaeth wrth gynllunio a gwireddu’r daith hon. Byddant yn defnyddio cyfleusterau’r Sgowtiaid ar hyd y ffordd, gan aros mewn ystod o wahanol leoedd fel cytiau Sgowtiaid, meysydd gwersylla a hyd yn oed Gwely a Brecwast.

Dyma ddolen i wefan Sgowtiaid Cymru i ddarganfod rhagor amdanynt:

Sgowtiaid Cymru 

Er mwyn cwblhau’r daith gerdded yn ôl yr amserlen, bydd angen iddynt deithio 15 milltir y dydd ar gyfartaledd, a’r diwrnod cyntaf fydd yr hiraf gan eu bod yn gobeithio cerdded dros 19 milltir. Hyd y gwyddon nhw, nid oes unrhyw un wedi ceisio cerdded o Aberafan i Gaergybi o’r blaen. Mae’r ffigur enwog a’r codwr arian lleol Captain Beany wedi cysylltu â’r bechgyn, ac mae’n gobeithio ymuno â nhw ar sawl ran o’r daith.

Dewisodd y grŵp godi arian ar gyfer Young Minds oherwydd eu bod yn adnabod llawer o bobl ifanc sydd wedi cael trafferth gydag iechyd meddwl dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn teimlo bod y pandemig wedi effeithio’n anghymesur ar bobl iau, o ran iechyd meddwl. Esboniodd y bechgyn sut y gallan nhw a’u cyfoedion deimlo’n ansicr ac yn anniogel, gan arfer â chael strwythur i’w bywydau, a osodwyd ar eu cyfer gan oedolion ac mae hyn wedi’i dynnu oherwydd y cyfnodau clo. Mae hyn wedi ychwanegu at ansicrwydd ynghylch unrhyw gynlluniau gyda gwyliau a diwrnodau allan wedi’u canslo oherwydd Covid-19, sy’n golygu nad oedd gan lawer o bobl ifanc unrhyw beth i edrych ymlaen ato. Mae’r grŵp yn teimlo’n gryf bod ymarfer corff a cherdded wedi eu helpu i ymdopi trwy’r pandemig a’r cyfnodau clo cysylltiedig. Eu nod codi arian gwreiddiol oedd £1000 ond nawr maen nhw wedi penderfynu bod yn uchelgeisiol a chodi’r targed i £10,000.

Cyn y cyfnod clo cyntaf, nid oedd Daniel erioed wedi hoffi cerdded ac ni fyddai’n mynd allan o’r tŷ pe na bai angen. Mae’n teimlo ers iddo ddechrau cerdded ei fod wedi ei helpu llawer gyda bywyd bob dydd. I Rhys, nid y cerdded o reidrwydd y mae’n ei fwynhau, ond yn hytrach  bod allan ym myd natur. Penderfynon nhw fel grŵp nad oedden nhw’n hoffi cerdded wrth ymyl ffyrdd oherwydd y sŵn, ac y byddai’n well ganddyn nhw gymryd llwybrau lle maen nhw’n gallu clywed y gwynt, yr adar a’r coed oherwydd ei fod yn hamddenol. Iddyn nhw, mae hyn yn hatal rhag meddwl am gerdded – yn lle hynny, gallant fwynhau bod ym myd natur.

Fe wnaethant ddewis cerdded ym mis Ebrill oherwydd nad oeddent am golli’r coleg a dylai’r tywydd fod ar ei orau ar gyfer cerdded. Un o’u pryderon mwyaf am y daith hon yw’r tywydd yng Nghymru. Dywedant: “Mae’r tywydd yn dechrau mynd yn fwy anrhagweladwy, a dydych chi byth yn gwybod beth rydych chi’n mynd i’w gael. Gyda newid yn yr hinsawdd, rydyn ni wedi dechrau sylweddoli dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf bod y patrymau tywydd yn newid.”

Rhwng nawr ac Ebrill, mae’r bechgyn yn bwriadu gwneud llawer o gerdded. Maen nhw’n anelu at fynd o Aberafan i Ddinbych-y-pysgod dros hanner tymor mis Chwefror, sef tua hanner y pellter y byddan nhw’n ei gerdded ym mis Ebrill. Maent hefyd yn gweithio’n galed ar eu ffitrwydd a’u sgiliau llywio i helpu i wneud y siwrnai yn haws.

Ar ôl iddynt gwblhau’r daith gerdded i Gaergybi, nid yw’r grŵp yn bwriadu rhoi’r gorau i gerdded; mae ganddyn nhw sawl syniad ar gyfer eu hantur nesaf, gan gynnwys y daith 1,200 milltir o John O’ Groats i Land’s End!

Os hoffech chi gefnogi’r bechgyn a rhoi arian i Young Minds dyma ddolen i’w tudalen Just Giving.

Young Minds Just Giving

Gallwch hefyd ddilyn eu taith trwy eu sianeli Facebook ac Instagram Cerdded ar Draws Cymru, lle byddant yn postio blogiau fideo o’u taith gerdded.

Facebook

Instagram 

Hoffem ddymuno pob lwc i’r bechgyn wrth iddynt ymgymryd â’r her anhygoel hon, a byddwn yn dal i fyny gyda nhw y flwyddyn nesaf i ddarganfod sut hwyl gawson nhw.