Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen ddysgu garlam hon yn cwmpasu dau gymhwyster:
Dyfarniad Lefel 1 mewn Steilio Gwallt Menywod. Fel rhan o’r uned hon byddwch yn datblygu sgiliau fel sychu gwallt, sychu gyda’r bysedd a thechnegau gorffen ar wallt o fath a hyd amrywiol. A
VRQ Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod sy’n cwmpasu: iechyd a diogelwch; ymgynghori â chleientiaid; siampwo a chyflyru’r gwallt; yr uned ymchwil – gweithio yn y diwydiant gwallt; torri gwallt menywod; lliwio a goleuo’r gwallt a chelfyddyd addurno gwallt. Mae’r holl unedau hyn yn orfodol
Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol a fydd yn cynnwys: dyletswyddau derbynfa; creu delwedd seiliedig ar thema; darparu gwasanaethau tylino croen y pen; hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid; a phyrmio a lliwio gwallt – gweler rhestr gyflawn o’r unedau opsiynol yn y llyfr Cofnod Asesu i Ddysgwyr (RoA) (manyleb). Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i ddysgwyr er mwyn iddynt allu datblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau gan ddibynnu ar ei llwybr gyrfaol penodedig fel triniwr gwallt/steilydd.
Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gyflawni’r Dyfarniad Lefel 1 cyn pen 8 wythnos o’r dyddiad dechrau er mwyn symud ymlaen i gwrs carlam y VRQ Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt i Fenywod.
Mae dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd gofyn i’r dysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol ar gyfer asesiadau. Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i’w gwblhau sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, llenwi llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn ymrestru. 2 TAGU

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau trwy gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd angen i'r dysgwyr brynu gwisg a byddai'r defnydd o gamera (nid ffôn symudol) yn fanteisiol ar gyfer dogfennau portffolio. Prisiau'r wisg: I'w cadarnhau Defnyddiau traul: £35 Prisiau offer: I'w gadarnhau

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd