Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs newydd sydd â phwyslais cryf ar sgiliau ymchwilio a deall tirweddau a phrosesau ffisegol a dynol. Rydym yn astudio ystod o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith, Mathemateg a Daearyddiaeth.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae Daearyddiaeth yn bwnc modern ac amserol sy'n dwyn ynghyd lawer o'r sgiliau y mae cyflogwyr yn galw amdanynt. Mae daearyddwyr yn camu ymlaen at ystod eang o gyrsiau prifysgol a gyrfaoedd sy'n cynnwys gwaith cadwraeth ac amgylcheddol, rheoli adnoddau, cynllunio ac addysgu.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG DAEARYDDIAETH -
  UNED 1: TIRWEDDAU NEWIDIOL – tirweddau rhewlifol; peryglon tectonig,
  UNED 2: LLEOEDD NEWIDIOL – perthnasoedd a chysylltiadau; ystyr a chynrychiolaeth; newid economaidd; dad-ddiwydiannu ac anghydraddoldebau cymdeithasol; yr economïau trydyddol a chwaternaidd; ail-frandio a heriau parhad a newid mewn lleoedd gwledig a threfol.

  U2 DAEARYDDIAETH -
  UNED 3: SYSTEMAU BYD-EANG A LLYWODRAETHIANT BYD-EANG – cylchredau dwr a charbon; mudo byd-eang; llywodraethiant byd-eang ar gefnforoedd y Ddaear; heriau’r 21ain ganrif,
  UNED 4: THEMÂU CYFOES MEWN DAEARYDDIAETH – peryglon tectonig; dewis o ddwy thema o blith y canlynol: Ecosystemau; Twf a Her Economaidd; Heriau Ynni; Tywydd a’r Hinsawdd,
  UNED 5: YMCHWILIAD ANNIBYNNOL – ymchwiliad 3,000-4,000 gair ar destun o ddewis yr ymgeisydd.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd