Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd myfyrwyr sy’n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn astudio hawliau defnyddwyr gwasanaethau a chyfrifoldebau sefydliadau. Byddwch yn ymchwilio i faterion iechyd presennol mewn cymdeithas ac yn cynllunio ac yn gweithredu ymgyrch hybu iechyd. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth am nodweddion sy’n angenrheidiol i weithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghyd â rolau gweithwyr proffesiynol amrywiol er mwyn paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd hybu iechyd er mwyn mynd i’r afael â chlefydau sy’n gysylltiedig â dewisiadau o ran ffordd o fyw. Byddwch yn gweithio gyda gr?p bach o fyfyrwyr i gynllunio, gweithredu a gwerthuso ymgyrch hybu iechyd o’ch dewis chi. Gallai testunau ar gyfer ymgyrch gynnwys Manteision Peidio ag Ysmygu, Effeithiau Goryfed mewn Pyliau, Bwyta’n Iach neu destun y mae gennych chi ddiddordeb arbennig ynddo. Bydd yr ymgyrch Hybu Iechyd hwn yn cael ei ysgrifennu fel eich elfen gwaith cwrs ar gyfer y flwyddyn UG. Byddwch hefyd yn cael arholiad a fydd yn canolbwyntio ar Hybu Gofal o Ansawdd a Chyfathrebu effeithiol. Bydd yr agwedd hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio’n effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaethau sy’n agored i niwed. Bydd yn archwilio hawliau defnyddwyr gwasanaethau pan ydynt yn defnyddio gwasanaethau a rôl sefydliadau o ran diwallu anghenion y defnyddwyr gwasanaethau hyn. Yn ystod ail flwyddyn y pwnc hwn byddwch yn dysgu pa wasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd yn y DU a’r anawsterau y mae’r gwasanaethau hyn yn eu hwynebu mewn perthynas â thoriadau cyllidebol. Byddwch yn dysgu am rolau ymarferwyr sy’n rhan o ddarparu gofal a allai wella eich gwybodaeth mewn perthynas â dewisiadau gyrfaol. Bydd hyn yn cael ei asesu trwy asesiad dan reolaeth yn seiliedig ar senario a bennwyd gan CBAC.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Plant, Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl, Astudiaethau Plentyndod, Gwaith Cymdeithasol, Addysgu, Proffesiynau cysylltiedig eraill megis therapi iaith a lleferydd a galwedigaethol.

 • Manylion y cwrs

  UG -
  Uned 1 Hybu Gofal a Chyfathrebu o Ansawdd. Caiff yr uned hon ei hasesu’n allanol fel arholiad 1 ½ awr. Mae’r uned yn cyflwyno myfyrwyr i ffactorau sy’n effeithio ar ansawdd bywyd. Yr egwyddorion, sgiliau a thechnegau gofal y mae ar ofalwyr ffurfiol ac anffurfiol eu hangen i drin unigolion yn dda mewn ystod o leoliadau gofal.
  Uned 2 Hybu Iechyd Da. Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol. Bydd yr uned hon yn galluogi ymgeiswyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am y ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a lles unigolyn, a sut y mae mentrau diweddar gan y Llywodraeth yn hybu iechyd da. U2 - Uned 7 Darparu gwasanaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Caiff yr uned hon ei hasesu’n allanol trwy waith cwrs ar ffurf asesiad dan reolaeth. Yn yr uned hon, bydd angen i ymgeiswyr astudio’r prif wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant i ddiwallu anghenion unigolion. Bydd yr uned yn nodi gwasanaethau a ddarperir yn yr ardal leol i ddiwallu anghenion unigolion; Rolau ymarferwyr o fewn timau amlddisgyblaethol; Gweithdrefnau sicrhau ansawdd ac effeithiau polisi cenedlaethol a deddfwriaeth ar ddarparu gwasanaethau. Uned 9 Gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Nod yr uned hon yw helpu ymgeiswyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant. Bydd yn eu galluogi i fyfyrio ar eu haddasrwydd hwy eu hunain ar gyfer cyflogaeth mewn gwahanol rolau/swyddi, a bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am sgiliau/technegau gofalu.

 • Asesiad

  Uned 1 - Asesir yr uned hon yn allanol fel arholiad 1 ½ awr. Uned 2 - Asesir yr uned hon yn fewnol. Uned 7 - Asesir yr uned hon yn allanol drwy gyfrwng gwaith cwrs wedi'i reoli.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol fel gwiriad DBS

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years