Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn yn dysgu am wahanol agweddau ar TG a Chyfrifiadura ar draws nifer o lwybrau. Bydd yn apelio at fyfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant TG. Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned a asesir yn allanol a fydd yn helpu dysgwyr wrth iddynt gamu ymlaen i ddysgu galwedigaethol ar lefel uwch.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/ Llwyddiant* neu 3 TGAU Graddau A* - C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Cymhwyster Lefel 1 mewn TG - Clod neu Deilyngdod a chyfweliad llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall dysgwyr gamu ymlaen i gymwysterau lefel uwch eraill mewn TGCh neu gael cyflogaeth mewn amrywiaeth o sefydliadau busnes a TGCh. Cyfleoedd Gyrfa Posibl. Gweithredydd Cyfrifiaduron, Technegydd Cymorth TG Dan Hyfforddiant, Technegydd Cymorth Defnyddwyr Terfynol, Prentisiaeth TG

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd