Cyrraedd eich Potensial

Mae ein Hacademi chweched dosbarth yn ymrwymedig i’ch llwyddiant ac rydym yn cynnig cymorth cynhwysfawr ar gyfer myfyrwyr dawnus a thalentog. Mae hyn yn cynnwys:

  • Lle mewn grŵp tiwtorial arbenigol lle y byddwch yn cael eich mentora gan diwtoriaid pwnc arbenigol
  • Cyfle i fynychu ymweliadau i’r prifysgolion gorau, e.e. Rhydychen, Caergrawnt a Bryste
  • Cyngor a chyfarwyddyd cynhwysfawr ar y broses ymgeisio UCAS cymhleth i’r prifysgolion gorau a chyrsiau cystadleuol megis meddygaeth, deintyddiaeth, gwyddor milfeddygaeth, a’r gyfraith. Mae cyfradd llwyddo eithriadol o uchel ymhlith ein myfyrwyr sy’n gwneud cais drwy’r broses UCAS ac sy’n derbyn cynigion am eu dewis gyrsiau prifysgol.
  • Ymbaratoi ar gyfer cyfweliadau a ffug gyfweliadau
  • Cael cymorth i drefnu profiad gwaith
  • Cael eich gwahodd i fynychu cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd gan gynnwys trafodaethau blynyddol gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Ysgol Feddygol Caerdydd a thiwtoriaid Derbyniadau Oxbridge
  • Y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn gwella eich cais megis yr Her Mathemateg, Biology Olympiad, Med-link, digwyddiadau STEM a gweithgareddau cyfoethogi.

Mae cais i brifysgolion cystadleuol yn gofyn am fwy na graddau rhagorol. Rhaid i chi wneud dewis gwybodus ynghylch y pynciau yr ydych am eu hastudio, deall y broses ddethol a’r system gystadleuol, cyflwyno cais caboledig a rhagori mewn cyfweliadau. Mae’r Academi Chweched Dosbarth yn anelu at eich helpu gyda phob un o’r pethau uchod.

Seren: Cefnogi Disgyblion Disgleiriaf Cymru.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn rhan o Rwydwaith Seren. Rhaglen Cefnogi Disgyblion Disgleiriaf Cymru a gynlluniwyd i gefnogi’r myfyrwyr gorau yng Nghymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael mynediad i brifysgolion blaenllaw.

Yn y ganolfan, bydd myfyrwyr yn cael mynediad i:

   • Darparu gweithgareddau cwricwlaidd ehangach
   • Grŵp cymheiriaid o fyfyrwyr sy’n cyflawni’n uchel
   • Cysylltiadau i’r prifysgolion gorau, myfyrwyr prifysgolion a graddedigion o gefndiroedd tebyg.

Drwy’r Ganolfan Seren gallwn gynnig y cymorth ymarferol ychwanegol a’r arweiniad y mae arnynt ei angen drwy gydol y broses ymgeisio.  Bydd hyn yn fanteisiol wrth wneud cais am y prifysgolion gorau.  Mae hefyd yn rhoi cyfle gwych i fod yn rhan o rwydwaith o fyfyrwyr tebyg sy’n rhannu nodau tebyg.

Lawrlwytho taflen wybodaeth lawn yma

Lawrlwytho ffurflen gais yma