Tair Cenhedlaeth Yn Cerdded Dau Farathon mewn Pythefnos i Joseph

Mae’r darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Grŵp Colegau NPTC Beverley Owen Jones, ynghyd â’i merch a’i hwyres wedi cerdded dau farathon dros bythefnos er budd Joseph Yandle, bachgen tair oed o’u cymuned. Mae hynny’n 52.4 milltir anhygoel, gan godi £664.

Cafodd Joseph ddiagnosis swyddogol o ganser niwroblastoma risg uchel cyfnod 4 ym mis Mawrth eleni, yn ddim ond tair oed a deufis oed. Yn yr un modd â mwy na hanner y plant sy’n cael diagnosis o niwroblastoma, roedd y canser wedi lledu trwy gorff Joseph erbyn iddo gael y diagnosis, gan wneud ei gyflwr yn un o’r mathau anoddaf o ganser plentyndod i’w drin. Ar y pwynt hwn rhoddwyd siawns o 40-50% o oroesi iddo.

Daw’r cefnogwr Dinas Abertawe, Joseph, o Frynamman, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a phan ddarllenodd Beverley, y fam-gu i bump o wyrion neges emosiynol ar gyfryngau cymdeithasol gan fam Joseph am yr effaith yr oedd cyfyngiadau COVID yn ei chael ar y teulu a’u cais i geisio cyrchu pob opsiwn triniaeth posibl sydd ar gael, trwy godi arian, roeddent yn gwybod bod yn rhaid iddynt gymryd rhan.

Eglura Beverley: “Er nad oeddem yn adnabod y teulu yn bersonol, pan ddarllenais neges ar y cyfryngau cymdeithasol yr oedd mam Joseph wedi’i hysgrifennu, ynglŷn â gorfod cyfnewid gofal gyda thad Joseph a threulio amser yng Nghaerdydd gan na allai oddef gyrru adref ar ei phen ei hun, a’r cyfan oherwydd cyfyngiadau COVID – torrais fy nghalon. Dywedais wrth fy merch fod angen i ni wneud rhywbeth.

”Dydw i ddim yn rhedwr ac rydyn ni i gyd yn mwynhau cerdded, ac roedd yn
rhywbeth y gallai pob un ohonom ei wneud felly gwnaed y penderfyniad. Effeithiodd ymrwymiadau gwaith ar y ffordd y gwnaethom reoli ein teithiau cerdded. Mae fy wyres Sophie yn gweithio gyda’r nos, felly gwnaeth ychydig o deithiau cerdded ar ei phen ei hun yn y bore. Gyda’r nos, gallai fy merch Victoria a minnau gerdded gyda’n gilydd. Ambell ddiwrnod, fe wnaethon ni i gyd gerdded gyda’n gilydd a gwnaethon ni’n siŵr bod ein taith gerdded olaf yn ein cynnwys ni i gyd. Fe wnaethon ni nodi ein milltiroedd dyddiol ar Facebook i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb.

“Roedd yn anoddach nag yr oeddwn i’n ei ddisgwyl, ac roedd angen i ni gyrraedd cyfartaledd o dair i bedair milltir y dydd. Fe wnaethon ni gerdded yn y glaw a’r
heulwen, a do, aethon ni trwy nifer o blastrau pothelli hefyd! Y peth anoddaf oedd gadael fy nghi ar ôl bob dydd, mae’n gwybod pan dwi’n gwisgo fy esgidiau cerdded, mae’n amser mynd am dro, ond roedd hi’n rhy bell iddo.

“Rydyn ni’n deulu agos iawn, ond yr hyn oedd yn hyfryd oedd cael yr amser i gael sgyrsiau hir ynghyd â chodi cymaint o arian i Joseph, mae’n anhygoel.  Roedd unrhyw beth y gallem ei wneud i helpu yn werth y pothelli!”

Bydd yr arian nawr yn mynd i dudalen GoFundMe Joseph y gallwch chi ddod o hyd iddi yma. Mae ei deulu hefyd wedi sefydlu tudalen Facebook o’r enw ‘Help Joseph ‘Hulk Smash’ Cancer y gellir ei gweld Yma