Diwrnod Canlyniadau Llawenydd i Fyfyrwyr Coleg y Drenewydd

Mae Grŵp Colegau NPTC wrthi’n llongyfarch ei holl fyfyrwyr ar eu canlyniadau. Yn wyneb blwyddyn arall yr amharwyd arno gan y pandemig byd-eang, cyflawnodd y Coleg gyfradd lwyddo gyffredinol anhygoel o 100 y cant.

Mae myfyrwyr o Goleg Y Drenewydd wedi bod yn dathlu wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau Diploma Cenedlaethol Estynedig, gyda sawl myfyriwr yn cyflawni’r proffil gradd uchaf posibl o ragoriaeth serennog driphlyg (D * D * D *) sy’n cyfateb i dri A * Safon Uwch. Mae llawer o ddosbarth 2021 wedi sicrhau lleoedd yn y prifysgolion gorau neu wedi cael y cymwysterau i ennill eu swyddi delfrydol.

Mae rhai o’r myfyrwyr hynny wedi cysylltu â ni i rannu eu canlyniadau a’u teithiau â ni;

BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyflawnodd tri myfyriwr Kayleigh Goodban, Holly Brooke Jones a Darcy Lee Ogara  raddau D*D*D ac enillodd Ross Pickering D*DD.

Bydd Kayleigh yn dechrau prentisiaeth yn Ysbyty’r Drenewydd fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd. Mae Holly Brooke Jones wedi derbyn lle ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl i astudio Nyrsio Oedolion.

Dywedodd y darlithwyr Ciaran Wheeldon a Nic Hughes: “Rydyn ni mor falch o ba mor galed y mae’r myfyrwyr wedi gweithio wrth fynychu’r sesiynau ar-lein ac yna’n rhoi ymdrech ychwanegol pan oedd modd iddynt ddod yn ôl i’r coleg yn eu grwpiau llai gosod.. Rydyn ni’n dymuno pob lwc iddynt i gyd yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Cofiwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eich gyrfaoedd.”

BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes

Mae Chloe Preece, 18 oed, newydd gyflawni D*DD.

Dywedodd Chloe: “Mae’r cwrs Busnes wedi fy helpu i edrych ar fusnesau o wahanol safbwyntiau. Rwyf wedi cael cyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth gref o wahanol fusnesau. Trwy gwblhau amrywiaeth eang o unedau mae wedi rhoi cipolwg i mi ar wahanol opsiynau gyrfa. Roedd y darlithwyr ar gael bob amser i ddarparu cymorth a chefnogaeth. Ym mis Medi, rydw i’n mynd i ddechrau’r cwrs Gradd mewn Busnes, Rheolaeth a TG yng Ngholeg Bannau Brycheiniog. Ac yn ystyried cyfrifeg yn y dyfodol o bosib.”

Dywedodd y darlithydd Harriet Bailey: “Roedd Chloe yn bleser i ddysgu trwy gydol y cwrs dwy flynedd.  Mae hi’n fenyw ifanc weithgar a llawn cymhelliant a fagodd hyder bob tymor. Er ei bod wedi bod yn gyfnod anodd yn ystod y pandemig roedd Chloe yn dal i ragori ym mhob pwnc gyda ffocws a phenderfyniad wrth addasu i ddysgu o bell. Edrychwn ymlaen at groesawu Chloe yn ôl ac eraill sydd wedi dewis aros gyda ni i astudio ar y cwrs Gradd ym Mannau Brycheiniog.”

 

Diploma UAL Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Cyflawnodd Emma Howarth o’r Trallwng ac Evan Oldfield o Llandrindod ragoriaethau ar gwrs Lefel 2 UAL ac mae’r ddau yn bwriadu parhau i Ddiploma Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio y flwyddyn nesaf.

Dywedodd y darlithydd Nia Newson: ‘”Mae’r ddau ohonyn nhw wedi dangos sgiliau lluniadu eithriadol ac ymroddiad gwych i’r cwrs eleni.”

 

Diploma Gofal Iechyd Mynediad i Addysg Uwch

Roedd Sarah Fletcher, myfyriwr aeddfed o’r Drenewydd yn falch o basio’r cwrs Mynediad ar ôl penderfynu dilyn y cwrs i wneud newid gyrfa yn llwyr ar ôl gyrfa 27 mlynedd mewn trin gwallt i ddod yn fydwraig.

Mae Sarah, a adawodd yr ysgol yn wreiddiol heb unrhyw TGAU bellach yn gweithio fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd (HCA) mewn lleoliad gofal cymdeithasol ac mae’n gwneud cais am rôl HCA yn ysbyty mamolaeth Wrecsam ac yn ystyried ymgeisio am le Prifysgol yn y dyfodol ar ôl ennill rhywfaint o brofiad gwaith gwerthfawr yn y maes yn gyntaf.

Dywedodd Sarah: “Roedd pob un o’r darlithwyr yn gefnogol ac yn galonogol iawn ac fel grŵp dosbarth bach, fe wnaethon ni helpu a chefnogi ein gilydd yn ystod yr amseroedd anodd iawn y bu’n rhaid i ni eu dioddef oherwydd Covid. Roedd gan y mwyafrif ohonom ar y cwrs deuluoedd a gwaith rhan-amser i jyglo, a oedd yn anodd ar brydiau. Cyflawnais y graddau sy’n ofynnol i ddod yn fydwraig ond yn anffodus, nid wyf wedi llwyddo i ennill lle yn y brifysgol eleni gan ei fod yn faes cystadleuol iawn, ond rwy’n bwriadu ail-geisio ar ôl rhywfaint o brofiad gwaith.” Ychwanegodd air o anogaeth i unrhyw un sy’n ystyried gwneud yr un peth gan ddweud “Os gallaf i wneud hyn, gall unrhyw un.”

 

Daeth Jo Thomas i fyw yn yr ardal gyda’i theulu yn 2019 o Swydd Amwythig. Cyflawnodd D*D*D.

Dechreuodd Jo y cwrs ar ôl mynd i noson agored yng Ngholeg Y Drenewydd a siarad â’r tiwtoriaid am y cwrs Mynediad i Addysg mewn Gofal Iechyd a chanfod y gallai gyd-fynd ag amseroedd gollwng a chasglu o’r ysgol a bod modd i chi symud ymlaen i’r brifysgol ac astudio ar ôl ei chwblhau i ddod yn Therapydd Galwedigaethol, rôl yr oedd gan Jo ddiddordeb ynddi. Fe’i cyflwynwyd hefyd i fenyw o’r rhaglen PaCE, a gefnogodd Jo i hawlio costau’r gofal plant. Mae Jo yn cyfaddef “roedd hyn yn help mawr.”

“Rwy’n teimlo bod fy hyder cyffredinol wedi tyfu drwyddo draw. Roeddwn i’n gallu gweld y cynnydd yr oeddwn i’n ei wneud a’r ffaith, er ei bod hi’n ugain mlynedd ers i mi fod yn yr ysgol, fy mod i’n dal i allu dysgu a chynhyrchu aseiniadau o safon dda.”

“Cynigiwyd cefnogaeth wych gan y tiwtoriaid, nid yn unig yn eu meysydd pwnc ond cyngor ar bob agwedd ar y daith, er enghraifft ceisiadau prifysgol a chyfweliadau. Hefyd, er nad oedd y llyfrgell mor hygyrch ag arfer, pe baech yn e-bostio unrhyw lyfrgellwyr ag unrhyw gwestiynau, fe wnaethant roi ymatebion defnyddiol iawn o ble y gellid dod o hyd i wybodaeth a gwefannau defnyddiol i ymweld â nhw.”

“Rwy’n credu bod y cwrs Mynediad wedi bod yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer fy ngham nesaf i Radd BSC (Anrh) mewn Therapi Galwedigaethol ac rwy’n gyffrous iawn am yr heriau sydd o’m blaen.”

Dywedodd y ddarlithydd mewn Mynediad i Addysg Uwch mewn Gofal Iechyd, Kate Preston: “Roedd Sarah a Jo yn fyfyrwyr a oedd yn awyddus i ddysgu, ac oherwydd hyn roedd yn bleser i’w dysgu. Mae wedi bod yn anodd i’r myfyrwyr eleni gyda chymaint o ddysgu ar-lein ac yn aml rwystrau eraill i delio â nhw, megis blaenoriaethau teuluol a mynediad at adnoddau. Mae’r cwrs Mynediad yn ffordd wych o fynd yn ôl i addysg uwch ac, fel yn achos Jo a Sarah, gall arwain at y cam nesaf ar eich gyrfa.  Rydym yn dymuno’r gorau i Sarah yn ei gyrfa yn y dyfodol, mae hi mor benderfynol ac wedi gwneud yn arbennig o dda i ailhyfforddi. Gall Jo bellach gymryd y cam nesaf tuag at ei swydd ddelfrydol fel Therapydd Galwedigaethol ac mae ganddi le ym Mhrifysgol Glyndŵr.”

 

BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Enillodd Victoria Cook, (Tori) o Llanidloes D*D*D*.  Roedd Tori wrth ei bodd gyda’i graddau.

Myfyriodd ar ei chyfnod astudio gan gyfeirio at yr heriau pan ddaeth y pandemig fel “gwaith caled a straen i ddechrau gan ei fod yn hollol newydd. Roedd yr wythnosau cyntaf yn gwneud dysgu ar-lein yn anodd wrth i mi ei ffeindio’n anodd i ymdrechu i ddod o hyd i gymhelliant gan nad oeddwn i mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, ar ôl ychydig o wythnosau, dechreuais fwynhau dysgu ar-lein. “Yn ystod y ddwy flynedd a dreuliais yn y coleg, roeddwn i’n cael trafferth gyda rhai agweddau ar y cwrs; fodd bynnag, roedd fy narlithwyr Kate, Debbie ac Ian yn ddeallus ac yn barod i helpu gan eu bod eisiau ichi wneud yn dda a llwyddo hyd eithaf eich gallu”.

Wrth fyfyrio ar agweddau’r cwrs yr oedd yn eu mwynhau, dywedodd Tori: “Roeddwn yn ddigon ffodus i fynd ar leoliad yn Uned Geni Llanidloes, profiad a fwynheais, gan fy mod yn gallu cael profiad o weithio ym maes gofal iechyd. Fe wnaeth hyn fy helpu i gael dealltwriaeth dda o’r gwahanol rolau a chyfrifoldebau oedd gan fydwraig.”

Dywedodd darlithydd Kate Preston: “Roedd Tori bob amser yn dangos menter wych ac nid oedd arni ofn gofyn os oedd angen cymorth arni. Gweithiodd yn galed iawn yn ystod y cyfnod clo ac mae hi’n benderfynol mewn ffordd dawel. Mae ei hymdrech ychwanegol bellach wedi ennill y llwyddiannau y mae’n eu haeddu ac rydyn ni mor falch o’i chanlyniadau. Mae hefyd yn dangos, hyd yn oed pan fydd pethau’n ymddangos yn anodd, gall yr ymdrech ychwanegol dalu ar ei ganfed ac rydyn ni’n falch ei bod wedi cael ei derbyn i fynd i Brifysgol John Moore yn Lerpwl. Mae’r tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Y Drenewydd yn dymuno’r gorau i’n holl fyfyrwyr sy’n symud ymlaen eleni yn eu hymdrechion nesaf.”

Dywedodd Mark Dacey, Prif Weithredwr a Phennaeth Grŵp Colegau NPTC: “Rwy’n falch iawn o’r canlyniadau rydyn ni wedi’u cyflawni, yn enwedig mewn cyfnod sydd wedi bod yn un heriol mewn mwy nag un ffordd. Mae staff wedi addasu eu harferion addysgu er mwyn ymgysylltu â myfyrwyr mewn ffordd gwbl newydd. Yn ei dro, mae ein myfyrwyr wedi addasu i’r heriau hyn, gan ddangos eu hymrwymiad. Mae’r canlyniadau hyn yn dyst i ymroddiad ein staff a’n myfyrwyr mewn amgylchiadau digynsail. Rwy’n hapus i gynnig llongyfarchiadau mawr, nid yn unig gennyf i, ond ar ran Bwrdd Corfforaeth y Colegau a’r Uwch Dîm Rheoli.”