TGAU


Mathemateg TGAU
Mae’r cwrs Mathemateg TGAU yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau mewn rhifedd ac ennill cymhwyster mewn Mathemateg TGAU, sy’n ofyniad sylfaenol ar gyfer llawer o yrfaoedd.

Y prif bynciau a gwmpesir yn y cwrs yw:

• Rhif
• Algebra a Graffiau
• Siâp, Gofod a Thrigonomeg
• Trin a Chyflwyno Data
• Tebygolrwydd

Saesneg Iaith TGAU
Mae Saesneg Iaith TGAU yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu sgiliau llythrennedd ac ennill cymhwyster mewn Saesneg Iaith TGAU. Gall hyn gynorthwyo â chyflogadwyedd a mynediad i addysg bellach. Mae’r cwrs yn sicrhau y gall myfyrwyr ddarllen yn rhugl ac ysgrifennu’n effeithiol. Bydd gan fyfyrwyr allu hyderus yn y Saesneg, yn medru ysgrifennu brawddegau sy’n ramadegol gywir, defnyddio iaith ffiguraidd a dadansoddi testunau.

Bioleg TGAU
Mae’r cwrs Bioleg TGAU yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd am wella eu sgiliau gwyddoniaeth ac ennill cymhwyster mewn Bioleg TGAU. Mae’r fanyleb Bioleg yn annog dysgwyr i ddatblygu hyder mewn gwyddoniaeth ac agwedd gadarnhaol tuag ati, ac i gydnabod ei phwysigrwydd yn eu bywydau eu hunain ac i gymdeithas. Bydd astudio TGAU Bioleg yn darparu sail ar gyfer deall y byd materol. Mae’r pynciau allweddol a gwmpesir yn cynnwys: Celloedd, organebau ac ecosystemau, Homeostasis a micro-organebau. Bydd elfen o asesiad ymarferol yn y cwrs hwn hefyd.