Dewch yn Gwesteiwr Homestay gyda Grŵp Colegau NPTC

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym yn ymroddedig i gyfoethogi taith addysgol ein myfyrwyr rhyngwladol trwy ddarparu cyfleoedd aros yn y cartref tymor hir a thymor byr. Rydym yn cydnabod bod gwesteiwyr homestay yn chwarae rhan hanfodol nid yn unig ym mhrofiad coleg y myfyrwyr ond hefyd yn eu profiad ehangach o’r DU. Nod ein rhaglen homestay yw creu amgylchedd croesawgar a chefnogol i fyfyrwyr o bob rhan o’r byd, gan gyfoethogi eu taith ddiwylliannol ac academaidd.

Rydym bob amser yn edrych i ehangu ein rhwydwaith homestay i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol y myfyrwyr rhyngwladol niferus sy’n dewis astudio gyda ni. Drwy ddod yn westeiwr homestay, mae gennych gyfle unigryw i gael effaith sylweddol ar fywydau’r myfyrwyr hyn, gan gynnig cartref oddi cartref iddynt lle gallant ffynnu mewn amgylchedd meithringar a diwylliannol gyfoethog.

Pam Ymuno â’n Rhaglen Homestay?

Mae bod yn rhan o’n rhaglen homestay yn rhoi’r cyfle i chi:

 • Meithrin cyfnewid diwylliannol a dealltwriaeth fyd-eang yn eich cartref eich hun.
 • Darparu amgylchedd cefnogol a chynhwysol i fyfyrwyr rhyngwladol, gan eu helpu i addasu i fywyd yn y DU a llwyddo yn eu hastudiaethau.
 • Cysylltwch â myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd diwylliannol, gan ennill safbwyntiau newydd a chyfeillgarwch gydol oes.

Rydym yn eich gwahodd i gyfrannu at y profiad gwerth chweil hwn.

Canllaw Llety Homestay

Mae sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n ddiogel a bodlon yn eu llety yn bryder mawr i Grŵp Colegau NPTC. Er mwyn cynnal y safon hon, rydym yn goruchwylio pob llety homestay yn fanwl trwy ein tîm ymroddedig, yn unol â meincnodau llym Cynllun Achredu’r Cyngor Prydeinig. Mae hyn yn sicrhau profiad byw o ansawdd uchel sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at daith addysgol ein myfyrwyr.

Deall Lletyau Homestay a Homestay Annibynnol

Llety Homestay

Mae dewis llety homestay yn eich cysylltu â theulu sy’n lletya preswyl, gan ddarparu amgylchedd anogol lle mae prydau’n cael eu cynnwys ar sail hanner bwrdd. Mae’r trefniant hwn nid yn unig yn ffafriol i drochi eich hun yn y Gymraeg a’r Saesneg trwy ryngweithio dyddiol ond mae hefyd yn cynnig cynhesrwydd a chysur cartref. Byddwch yn rhannu prydau bwyd a mannau cyffredin gyda’ch gwesteiwr, gan feithrin ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant yn eu cartref.

Yn ôl canllawiau Cynllun Achredu’r Cyngor Prydeinig, gall uchafswm o bedwar myfyriwr (neu westeion sy’n talu) aros gyda darparwr arhosiad cartref. Yn nodweddiadol, neilltuir ystafell wely breifat i fyfyrwyr; bydd unrhyw ofyniad i rannu yn cael ei gyfathrebu ymlaen llaw. Mae gwesteiwyr yn gyfrifol am ddarparu dillad gwely a thywelion, gyda newid wythnosol, ac mae gwasanaethau golchi dillad hefyd ar gael unwaith yr wythnos. Rydym yn falch o gynnig llety homestay ar draws ein holl golegau a champysau i sicrhau bod pob myfyriwr yn dod o hyd i’w cartref perffaith oddi cartref.

Yn cynnwys Mwynderau mewn Llety Homestay a Homestay Annibynnol

Mae’r cyfleusterau canlynol wedi’u cynnwys yn eich pecyn llety:

 • Ystafell wely breifat, ynghyd â mynediad i ardal astudio dawel.
 • Gwasanaethau golchi dillad wythnosol.
 • Talu biliau’r cartref (ac eithrio costau ffôn).
 • Ar gyfer myfyrwyr sy’n dewis hanner bwrdd gyda gwesteiwr preswyl: brecwast a chinio yn ystod yr wythnos, a brecwast, cinio ysgafn, a swper ar benwythnosau.
 • Ar gyfer myfyrwyr sy’n dewis sylfaen hunanarlwyo gyda gwesteiwr preswyl: mynediad at gyfleusterau coginio a storio bwyd.
Disgwyliadau gan Fyfyrwyr mewn Llety Homestay

Er mwyn sicrhau profiad byw cytûn, cynghorir myfyrwyr i gadw at y canllawiau canlynol:

 • Dangos cwrteisi ac ystyriaeth tuag at y gwesteiwr, gan barchu rheolau’r cartref yn enwedig o ran ysmygu, lefelau sŵn, a chyrffyw.
 • Digolledu am unrhyw ddifrod a achosir i’r eiddo, boed yn ddamweiniol neu fel arall.
 • Cymryd cyfrifoldeb personol am yswirio eich eiddo.
 • Sicrhewch ganiatâd i ddefnyddio’r ffôn, talwch gost eich galwadau, a deallwch fod mynediad i’r rhyngrwyd yn amodol ar ddisgresiwn y gwesteiwr, a allai gynnwys taliadau ychwanegol a chyfyngiadau amser.
 • Cyfathrebu unrhyw bryderon llety gyda’ch gwesteiwr neu’r tîm llety.
 • Gofynnwch am ganiatâd y gwesteiwr cyn gwahodd gwesteion.
 • Cydymffurfio ag amodau’r ffurflen caniatâd rhieni os ydych o dan 18 oed.

Ein nod yw hwyluso profiad gwerth chweil a chyfoethog i fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau ac yn aros yn y DU. Trwy ddilyn y canllawiau hyn, gall myfyrwyr ymgysylltu’n llawn â’u gweithgareddau addysgol wrth fwynhau amgylchedd cartrefu cyfforddus a chroesawgar.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddarparwr Homestay cliciwch ar y ddolen isod a llenwch y ffurflen.

Cais Darparwr Homestay