Deddf Caethwasiaeth Fodern

Mae Grŵp o Golegau NPTC (y Grŵp) yn ymrwymedig i gwrdd ag amcanion y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015.   Rydym yn gwrthwynebu caethwasiaeth a masnachu pobl yn llwyr naill ai yn ein cadwyni cyflenwi neu unrhyw ran o’n busnes.  Gellir ymddiried ynom i wneud y peth cywir – dyma un o’n hegwyddorion craidd.  Ni fyddem byth yn ymgysylltu â chyflenwyr neu gontractwyr sy’n gysylltiedig â chaethwasiaeth neu fasnachu pobl, a gwybod hynny.

Mae ein Polisi Atal Caethwasiaeth a Masnachu Pobl yn esbonio ymrwymiad y Grŵp i ymddwyn mewn dull moesegol a chyda gonestrwydd yn ein trefniadau o ran ein cadwyni cyflenwi a’r amddiffyniadau a gweithredwyd gennym i fynnu bod ein cyflenwyr a’n contractwyr yn cydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern.

Fel rhan o’n proses gaffael bydd gofyn i unrhyw gontractwyr neu gyflenwyr arfaethedig gadarnhau eu bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern ac ar adeg benodi, bydd gofyn iddynt ymledu’r gofynion yr ydym yn gosod arnynt i unrhyw isgontractwyr a ddefnyddir i ddarparu eu gwasanaethau i’r Grŵp. Bydd ein telerau ac amodau’n cynnwys gofynion cytundebol parthed cydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern.  Byddwn yn gweithredu’r gofynion newydd hyn ym mhob cytundeb newydd, wrth adnewyddu cytundebau cyfredol ac wrth gyhoeddi  archebion prynu.

Mae ein hadran AD yn cynnal a chadw polisïau recriwtio i amddiffyn rhag caethwasiaeth a/neu fasnachu pobl yn ein gweithrediadau ein hunain.