Polisi chwythu’r chwiban

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymrwymedig i gynnal ei fusnes gyda gonestrwydd ac uniondeb, ac yn disgwyl i bob aelod o staff gynnal safonau uchel. Fodd bynnag, mae pob sefydliad yn wynebu risg o bethau’n mynd o chwith o bryd i’w gilydd, neu yn ddiarwybod yn llochesu ymddygiad anghyfreithlon neu anfoesegol. Mae diwylliant o fod yn agored ac yn atebol yn hanfodol er mwyn atal sefyllfaoedd o’r fath rhag digwydd ac i fynd i’r afael â hwy pan fyddant yn digwydd. Anogir staff i roi gwybod am amheuon o gamwedd cyn gynted â phosibl, gan wybod y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif ac yr ymchwilir iddynt fel y bo’n briodol, ac y bydd eu cyfrinachedd yn cael ei barchu.

Polisi chwythu’r chwiban