Bydd Grŵp Colegau NPTC yn cynnal ei fusnes gyda gonestrwydd ac uniondeb ac yn disgwyl i’r holl staff gynnal safonau uchel. Fodd bynnag, mae pob sefydliad yn wynebu’r risg y bydd pethau’n mynd o chwith o bryd i’w gilydd, neu o atal ymddygiad anghyfreithlon neu anfoesegol yn ddiarwybod.

Mae diwylliant o fod yn agored ac yn atebol yn hanfodol er mwyn atal sefyllfaoedd o’r fath rhag digwydd ac i fynd i’r afael â nhw pan fyddant yn digwydd. Dylai staff riportio amheuaeth o gamwedd cyn gynted â phosibl, gan wybod y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif a’u hymchwilio fel sy’n briodol, ac y bydd eu cyfrinachedd yn cael ei barchu.

Polisi chwythu’r chwiban

Polisi Gwrth-lygredd a Llwgrwobrwyo