Cynaliadwyedd

Polisi Amgylcheddol

Mae Grŵp Colegau NPTC yn sefydliad Addysg Drydyddol a Phellach wedi’i leoli yn Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Mae’r Coleg yn cynnig dros 370 o gyrsiau i ddarparu ar gyfer 12,257 o ddysgwyr ar sail rhan-amser neu amser llawn ac yn cyflogi dros 800 o staff. Mae safleoedd Grŵp Colegau NPTC yn cynnwys wyth campws ag arwynebedd mewnol gros o 42.191m² sydd wedi’u lleoli ar draws (3) sir: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont.

Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac eang ei chwmpas o gyrsiau sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o anghenion naill ai ar sail ran-amser neu amser llawn ac maent yn cynnwys: Dysgu i Oedolion; Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu; Astudiaethau Busnes, Rheolaeth a Hamdden; Arlwyo, Pobi a Lletygarwch; Cyfrifiadura a TG; Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig; Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio; Peirianneg; Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant; Garddwriaeth, Trin Gwallt a Harddwch; Mathemateg a Gwyddoniaeth; Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus; Astudiaethau Cymdeithasol ac Ieithoedd; ac Astudiaethau Cyn-Alwedigaethol.

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym yn cydnabod bod ein holl weithgareddau yn cael rhyw fath o effaith amgylcheddol ar lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang. Rydym felly yn ymdrechu i gyflawni’n holl weithgareddau mewn ffordd sy’n amgylcheddol gyfrifol, gan fabwysiadu dull cynaliadwy i’n holl weithrediadau er mwyn lleihau unrhyw effeithiau andwyol y maent yn eu cael ar yr amgylchedd. Ein nod yw cyflawni hyn drwy:

  • Gosod targed lleihau ynni o 5% yn flynyddol yn unol ag amcanion amgylcheddol Llywodraeth Cymru
  • Gwneud defnydd mwy effeithlon o’n hadnoddau naturiol
  • Gwell rheoli, monitro ac asesu’r defnydd o ynni a dŵr drwy systemau monitro mesuryddion gwell
  • Ymwybyddiaeth staff/myfyrwyr a mentrau hyfforddi
  • Gweithredu argymhellion yr Adolygiad Rheoli Gwastraff 2005 sy’n datgan y gellir ailddefnyddio ac ailgylchu hyd at 85% o wastraff
  • Lleihau ein hallyriadau i’r aer drwy ein Cynllun Rheoli Teithio

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym hefyd yn ymroddedig i sicrhau cydymffurfiad llawn â deddfwriaeth amgylcheddol, atal llygredd, ac wedi ymrwymo i’r egwyddor o welliant amgylcheddol parhaus. Byddwn yn ymdrechu i gyflawni ein hymrwymiadau drwy:

  • Codi ymwybyddiaeth staff drwy gyfrwng cyrsiau hyfforddiant a chyfarfodydd adrannol ar faterion amgylcheddol (eitem agenda sefydlog).
  • Monitro ac adolygu perfformiad amgylcheddol Grŵp Colegau NPTC, gan wneud gwelliannau a newidiadau lle bo angen

Bydd Grŵp Colegau NPTC yn ymdrechu i sicrhau gweithrediad llawn a chydymffurfiaeth ein polisi amgylcheddol a bydd yn diweddaru’r polisi yn flynyddol fel rhan o adroddiad amgylcheddol blynyddol System Rheoli Amgylcheddol Grŵp Colegau NPTC gyfan.

Downloads
Business Continuity Templates Business Impact Analysis
Documents List
ENV000 EMS Index – NPTC
ENV00 Roles and Responsibilities 2014 – Updated
ENV01 Environmental Policy 2014 draft
ENV02 Environmental Statement version 5
ENV03 Environmental Review Update 2014 – NPTC Group
ENV04 Register of Environmental Legislation Version 2014 – Post Audit Version
ENV05 Environmental Compliance Checklist
ENV06 Waste Management Table 2014 – Updated
ENV08 Aspects Register version 2 October 2014 – Updated
ENV09 Objectives and Targets version 2
ENV10 Emergency Preparedness PCP 2014 – Updated
ENV11 Monitoring Environmental Performance
ENV12 Training 2014 – Updated
ENV13 Related Documents
ENV14 EMS index – NPTC
ENV15 EMS Introduction – NPTC
ENV16 Environmental Review Monitoring and Measuring Procedure 2014 – Update
ENV17 Managing Legal Compliance Procedure – NPTC
ENV18 Aspects Register Procedure 2014 – Updated
ENV20 Emergency Preparedness Procedure – NPTC
ENV21 External Communication Procedure – NPTC
ENV22 Internal Communication Procedure 2014
ENV23 Environmental Statement Procedure – Updated
ENV24 Dealing with Chemical spills
ENV25 Plan against spreading of invasive species
ENV26 Document Control Procedure – NPTC
ENV27 Conformance Reporting and Corrective Action Procedure 2014
ENV27 Conformance Reporting and Corrective Action Procedure_Llandarcy Oil Spill 2012
ENV28 Related College Procedures and their Locations – NPTC
Environmental Review Update 2014 – NPTC Group