Mae lles myfyrwyr o’r pwys mwyaf, ac mae gennych chi’r hawl i deimlo’n ddiogel.

Os yw rhywun yn brifo/cam-drin chi, ni ddylech chi:

 • Teimlo’n embaras neu’n unig
 • Teimlwch mai eich bai chi ydyw neu mai chi sydd ar fai
 • Cadwch yn gyfrinach
 • Teimlo’n ofnus

Os ydych chi’n poeni neu’n poeni amdanoch chi’ch hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod, siaradwch â’ch tiwtor, ewch i weld aelod o’n tîm Cymorth i Fyfyrwyr neu e-bostiwch:

safeguarding@nptcgroup.ac.uk 

Bydd pob myfyriwr yn derbyn bathodyn adnabod a chordyn gwddf ar adeg ymrestru. Er mwyn sicrhau diogelwch ein holl fyfyrwyr ac ymwelwyr, mae’n ofynnol bod myfyrwyr yn eu gwisgo bob amser ar y campws. Mae’r staff ac ymwelwyr yn gwisgo cordyn gwddf hefyd.

Mae holl aelodau ein Tîm Diogelu yn gwisgo cortynnau gwddf diogelu melyn fel eu bod yn hawdd eu hadnabod, pe bai angen cymorth ar fyfyrwyr.

BWLIO AC AFLONYDDU

Mae gan Grŵp Colegau NPTC ddull dim goddefgarwch tuag at aflonyddu a bwlio. Ni fydd sylwadau neu ymddygiad niweidiol neu sarhaus ar sail hil, crefydd neu gred, statws priodasol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw neu hunaniaeth rhyw yn cael eu goddef ac yn cael eu cymryd o ddifrif gan y coleg.

Os ydych chi’n cael eich bwlio a / neu’n aflonyddu ar unrhyw adeg neu os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sy’n cael ei drin fel hyn gan fyfyrwyr eraill neu aelodau staff, dylech chi hysbysu’ch tiwtor personol, cydlynydd y cwrs, neu rywun o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr. Mae pobl yma i’ch helpu chi. Gellir dod o hyd i wybodaeth am beth i’w wneud os ydych yn cael eich bwlio neu aflonyddu yn y polisi ‘Bwlio ac Aflonyddu’ ar Moodle.

DISGYBLU MYFYRWYR

Rydyn ni am i bawb fwynhau eu hamser yn y Coleg ac rydyn ni’n disgwyl ymddygiad da gan bob myfyriwr, gan gynnwys parch at eraill.

Mae’r Cod Ymddygiad Myfyrwyr yn esbonio’r rheolau y mae’n rhaid i bob myfyriwr eu dilyn wrth gofrestru yn y coleg i greu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Rhaid i fyfyrwyr ddarllen y Cod Ymddygiad, sydd i’w weld ar Moodle.

Mae gennym Weithdrefn Ddisgyblu Myfyrwyr ffurfiol. Bydd staff yn gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o unrhyw faterion sy’n peri pryder. Fel rheol mae gan bob myfyriwr hawl i fynd trwy bob cam o’r Weithdrefn Ddisgyblu Myfyrwyr (heblaw am droseddau difrifol). Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd natur yr ymddygiad yn arwain at rybudd ysgrifenedig neu waharddiad er efallai mai dyma’r tro cyntaf i ymddygiad o’r fath ddigwydd.

Fel rheol mae 4 cam i’r Weithdrefn Ddisgyblu Myfyrwyr:

 1. Rhybudd geiriol
 2. Rhybudd ysgrifenedig
 3. Rhybudd ysgrifenedig terfynol
 4. Camymddwyn difrifol, gan arwain at wahardd

Lle y bo’n briodol, byddwn yn cynnwys rhieni / gwarcheidwaid yn y Broses Ddisgyblu.

DATGANIAD CYFRINACHOLDEB

Perchir cyfrinachedd wrth ymdrin â materion myfyrwyr yng Ngrŵp Colegau NPTC. Fodd bynnag, mae rhai amgylchiadau lle na ellir gwarantu cyfrinachedd. Mae rhain yn:

 • os ydych o dan 18 oed neu’n ‘oedolyn agored i niwed’ a bod y mater a drafodir yn ymwneud ag unrhyw fath o gamdriniaeth.
 • os ydych dros 18 oed a bod y mater a drafodir yn ymwneud â cham-drin a bod brodyr a chwiorydd iau mewn cysylltiad â’r camdriniwr a allai fod mewn perygl.
 • os byddwch yn datgelu bwriad i niweidio eraill neu eich hun.