Cymryd Rhan

RHAGLEN LLYSGENHADON MYFYRWYR

Ceir 28 ysgoloriaeth Llysgenhadon Myfyrwyr sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu Mae Llysgenhadon yn cynrychioli’r Coleg yn swyddogol wrth rannu eu profiad fel myfyrwyr drwy weithio gydag ysgolion lleol, cymunedau a sefydliadau. I wneud yn siŵr bod cynrychiolaeth ar draws holl feysydd pwnc, penodir dau lysgennad ym mhob ysgol academaidd a cheir pob campws ei gynrychioli. Gall myfyrwyr sydd am ddod yn llysgenhadon gyflwyno ffurflen cais ym mis Hydref ac os bydd y cais yn llwyddiannus byddant yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad ym mis Tachwedd. Mae’r ffurflenni cais a manylion am sut i wneud cais ar gael gan Wasanaethau Myfyrwyr.

Bydd y Llysgenhadon Myfyrwyr llwyddiannus yn cyflawni eu rôl o fis Rhagfyr yn eu blwyddyn gyntaf tan fis Mawrth yn eu hail flwyddyn. Mae Llysgenhadon yn atebol i’r Penaethiaid Ysgolion a byddant yn arwyddo cytundeb ynghylch cynnydd academaidd boddhaol, cyfraniad at fywyd yn y Coleg, ymrwymiad a phresenoldeb parhaus ar y rhaglen. Bydd llysgenhadon yn derbyn £200 a delir mewn dau randaliad o £100 yr un, yn amodol ar adroddiad boddhaol ar gynnydd gan Bennaeth yr Ysgol.

Bydd y Llysgenhadon yn gweithio ochr yn ochr â’u Penaethiaid Ysgolion, Rheolwyr Campws, Marchnata a’r Tîm Derbyniadau i hyrwyddo’r Coleg yn y dulliau canlynol:

 • Hyrwyddo eu maes pwnc yn fewnol ac yn allanol
 • Cefnogi wrth ddarparu cyflwyniadau hyrwyddo
 • Bod ar gael ar ddiwrnodau/nosweithiau agored, seremonîau gwobrwyo, diwrnodau blasu, ymweliadau ag ysgolion. Mae Llysgenhadon yn atebol i Benaethiaid Ysgolion a byddant yn arwyddo cytundeb ynghylch cynnydd academaidd boddhaol, cyfraniad i fywyd yn y Coleg, ymrwymiad, presenoldeb parhaus ar raglen
 • Gweithio gydag enillwyr bwrsariaethau, ysgoloriaethau, ymddiriedolaethau, myfyrwyr Mwy Galluog a Thalentog (MAT)
 • Gweithio gyda Chynrychiolwyr Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr
 • Groesawu gwesteion a chyflogwyr i’r Coleg
 • Cymryd rhan mewn ymgynghori a gweithgareddau cynnwys myfyrwyr
 • Mentora a Chefnogi Llysgenhadon blwyddyn gyntaf

Lawrlwytho pecyn gwybodaeth

Lawrlwytho ffurflen gais

CYNRYCHIOLWYR MYFYRWYR

Student Representatives are selected to make sure the views and opinions of the students on their course heard. The work the Mae Cynrychiolwyr yn cael eu dewis i wneud yn siŵr bod barnau myfyrwyr ar y Cyrsiau yn cael eu clywed. Gwaith y Cynrychiolwyr, fel grŵp ac fel unigolion, yw gwella ansawdd y profiad dysgu ac addysgu ledled y Coleg. Mae cynrychiolwyr yn cael eu dethol ym mis Medi a byddant yn derbyn hyfforddiant i’w cefnogi yn eu rôl. Mae’r cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd cwrs ochr yn ochr â’u timau cymorth ac addysgu a gwahoddir rhai ohonynt i gynrychioli myfyrwyr mewn cyfarfodydd allweddol ar draws y Coleg. Y diben yw bod yn rhan o sut mae’r Coleg yn cael ei weithredu fel y gall myfyrwyr chwarae rôl ganolog o ran dylunio, dylanwadu a hysbysu’r gwasanaethau a ddarperir.

Mae bod yn gynrychiolydd myfyrwyr yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau a gwrando ar farnau myfyrwyr ar draws yr holl Gampysau. Cynhelir cyfarfodydd Campws Senedd bob tymor lle y mae myfyrwyr yn gallu canolbwyntio eu trafodaethar ar un pwnc yn benodol.

UNDEB Y MYFYRWYR

Darganfod mwy Yma

Combined Cadet Force

Mae carfanau CCF mewn dros 400 o ysgolion uwchradd ledled y DU, yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau heriol, cyffrous, anturus ac addysgol i bobl ifanc. Y nod yw datblygu sgiliau mewn cyfrifoldeb personol, arweinyddiaeth a hunanddisgyblaeth. Mae pob CCF yn bartneriaeth addysgol rhwng yr ysgol a’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a gallai CCF gynnwys adrannau’r Llynges Frenhinol, y Môr-filwyr Brenhinol, a’r Fyddin neu’r Awyrlu Brenhinol.”

Bydd myfyrwyr o ar draws y coleg yn gallu gwirfoddoli i ymuno â’r CCF waeth pa gwrs y maent yn ei astudio. Byddent fel arfer yn mynychu’r sesiynau CCF ar brynhawn Mercher, wedi’i lleoli yn Llandarcy, yn ogystal â gwersylloedd penwythnos a gwersyll haf o 1 wythnos o leiaf yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd ychydig neu ddim cost i’r myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr yn dilyn maes llafur CCF sy’n cynnwys pynciau fel darllen map, sgiliau milwrol craidd fel trin arfau a saethu, dril troed (gorymdeithio) a sgiliau cyflwyno personol, ymgysylltu cymunedol (Sul y Cofio) a gweithgareddau awyr agored megis cyfeiriannu, caiacio, beicio mynydd a llawer mwy.

Yn ogystal â’u dewis gwrs astudio gyda’r coleg, nod y CCF yw creu pobl ifanc cytbwys llawn cymhelliant sy’n barod ar gyfer byd gwaith a gofynion pob math o gyflogwyr.

Darganfod mwy Yma


DATHLU A GWOBRWYO LLWYDDIANNAU MYFYRWYR

Mae’r Coleg yn cydnabod a gwobrwyo myfyrwyr am eu cyflawniadau a’u hymdrechion drwy ddarparu ystod o ddyfarniadau ariannol, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae myfyrwyr sy’n derbyn gwobrau yn chwarae rôl bwysig wrth hyrwyddo ‘r Coleg ac mae hyn yn cynnwys:

 • Siarad â darpar fyfyrwyr mewn sesiynau cyfweld, diwrnodau blasu ac wrth ymweld ag ysgolion lleol
 • Cynrychioli eu meysydd astudio yn ystod nosweithiau agored
 • Hyrwyddo’r Parth Myfyrwyr a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr
 • Mentora cyd-fyfyrwyr

Hefyd, mae rôl ar gyfer Myfyrwyr sy’n Llysgenhadon i hyrwyddo’r Coleg i’n cymunedau lleol a sefydliadau allanol.

BWRSARIAETHAU

Dyfernir bwrsariaethau ar draws pedwar maes i fyfyrwyr sy’n dangos rhagoriaeth ddiwylliannol, academaidd, galwedigaethol neu ym maes chwaraeon.

BWRSARIAETHAU RHAGORIAETH ALWEDIGAETHOL

Mae yna chwe gwobr ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar raglenni galwedigaethol lefel tri sy’n para am ddwy flynedd. Caiff myfyrwyr eu henwebu gan Benaethiaid yr Ysgolion am eu cyrhaeddiad, ymdrech, presenoldeb a chyfraniad at fywyd yn y Coleg. Mae myfyrwyr llwyddiannus yn cael eu henwi ar ddiwedd eu blwyddyn gyntaf ac yn cael bwrsariaeth o £1,500 a delir mewn tri rhandaliad.

YSGOLORIAETHAU CHWARAEON AC YSGOLORIAETHAU DIWYLLIANNOL

Caiff ysgoloriaethau Chwaraeon ac ysgoloriaethau diwylliannol eu dyfarnu i fyfyrwyr sydd â galluoedd rhagorol fel y gallant ddatblygu eu talentau i’w llawn botensial. Ceir proses ymgeisio ffurfiol sydd yn agored i bob myfyriwr. Mae 14 o ysgoloriaethau ar gael ac mae’r gwobrau yn cael eu rhyddhau yn amodol ar adroddiad llwyddiannus gan Bennaeth yr Ysgol.

Mae yna chwe bwrsariaeth elît ym maes Chwaraeon ar gyfer yr athletwyr gorau. Bydd angen i’r myfyriwr berfformio ar lefel rhanbarthol neu ryngwladol i fod yn gymwys i wneud cais am y wobr. Bydd pob dyfarniad am £1,500 a chaiff ei dalu mewn rhandaliadau dros dri thymor.

Mwy o wybodaeth

GWOBRAU YMDDIRIEDOLAETH

Cefnogir y Coleg gan dair ymddiriedolaeth elusennol sy’n gwneud dyfarniadau sy’n cydnabod cyflawniad academaidd a myfyrwyr sydd wedi goresgyn adfyd i barhau i ddysgu.

GWOBR HAULFRYN

Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth hon i atgoffa Haulfryn Thomas a’i gŵr Dr D A Thomas, sydd, yn dilyn awgrym gan Undeb Cenedlaethol y Glowyr wedi sefydlu Practis Meddyg yng Nghwm Dulais. Clinig Haulfryn oedd enw’r practis hwn. I fod yn gymwys ar gyfer y £300 mae rhaid i fyfyrwyr:

 • • Byw yng nghymoedd Dulais a Chastell-nedd – Creunant, Glyn-nedd, Banwen, Blaendulais, Pant-y-ffordd, Dyffryn Cellwen, Onllwyn
 • • Camu ymlaen i Addysg Uwch

GWOBR FATHEMATEG WILLIAM LEWIS JONES

Noddir ny wobr hon gan ymddiriedolaeth a sefydlwyd i atgoffa William Lewis Jones, Pennaeth Mathemateg yn Ysgol Ramadeg Castell-nedd. Cyflwynir y wobr o £500 i’r myfyriwr mathemateg gorau sydd yn mynd ymlaen i Addysg Uwch er nad oes rhaid i’r myfyriwr astudio mathemateg ar y lefel hon.

GWOBR YMDDIRIEDOLAETH SARASWATI

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth hon sy’n dwyn enw’r Duw Hindŵaidd Gwybodaeth yn 2007 yn sgil rhodd gan gymwynaswr dienw. Mae’r wobr yn cydnabod a gwobrwyo myfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad i astudiaethau a chynnydd, neu, sydd wedi goresgyn adfyd. Nid arian yw’r wobr hon ond gwneir cyfraniad i dalu am gostau perthnasol megis deunyddiau cwrs, costau teithio a llety i fynychu ysgolion haf, cyrsiau blasu, lleoliadau gwaith yn y DU neu dramor ac offer arbenigol. Mae’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd fel a ganlyn:

 • Myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n bwriadu symud ymlaen i gwrs ail flwyddyn neu gamu ymlaen o gwrs un flwyddyn, i gwrs uwch gyda’r Coleg
 • Myfyrwyr sy’n derbyn LCA
 • Myfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chynnydd neu sydd wedi goresgyn anawsterau personol i barhau â’u dysgu.

GALLWCH WNEUD GWAHANIAETH – CYMRYD RHAN A DWEUD EICH DWEUD

Mae myfyrwyr yn cyfrannu at ddulliau gweithredu’r coleg mewn nifer o ffyrdd gwahanol: Arolygon dysgwyr, Undeb y Myfyrwyr, bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr, cymryd rhan mewn cynhadledd myfyrwyr a gynhelir yn flynyddol ar Ddydd Gŵyl Dewi a Vocaleyes sef ein platfform sgwrsio ar-lein