Gallwch chi wneud gwahaniaeth – cymryd rhan a dweud eich dweud 

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn y modd y mae’r coleg yn cael ei redeg mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys:

 • Arolygon myfyrwyr
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Cynrychiolwyr Myfyrwyr
 • Moodle
 • Grwpiau ffocws myfyrwyr

A llawer mwy!

UNDEB MYFYRWYR

Mae gan y coleg Undeb Myfyrwyr, sy’n grŵp o fyfyrwyr etholedig sy’n cynrychioli’r corff myfyrwyr, ac yn ymgyrchu ar y materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Darganfyddwch fwy yma 

REPS MYFYRWYR

Dewisir Cynrychiolwyr Myfyrwyr i sicrhau bod barn a barn y myfyrwyr ar eu cwrs yn cael eu clywed. Eu rôl yw gwella’r addysg rydyn ni’n ei darparu i fyfyrwyr, trwy rannu’r materion sy’n wynebu’r myfyrwyr ar eu cwrs. Dewisir cynrychiolwyr ym mis Medi ac maent yn derbyn hyfforddiant i’w cefnogi yn eu rôl. Mae’r Cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd cwrs, cyfarfodydd Senedd bob tymor, a gwahoddir rhai i gynrychioli myfyrwyr mewn cyfarfodydd allweddol ar draws y Coleg.

Mae bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau a gwella’ch CV. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, siaradwch â’ch tiwtor.

 

RHAGLEN AMBASSADOR MYFYRWYR

Mae 28 Ysgoloriaeth Llysgennad Myfyrwyr ar gael ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf newydd. Dyma gyfle cyffrous i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau arwain a chyfathrebu. Llysgenhadon yw wyneb myfyrwyr y Coleg sy’n rhannu eu profiad myfyrwyr trwy weithio gydag ysgolion, cymunedau a sefydliadau lleol. Er mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth ar draws yr holl feysydd pwnc, penodir dau Lysgennad i bob ysgol academaidd a chynrychiolir pob campws. Bydd myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dod yn llysgennad yn gallu cyflwyno ffurflen gais ym mis Hydref ac os bydd y cais yn llwyddiannus fe’u gwahoddir i ddod i gyfweliad byr ym mis Tachwedd. Mae’r ffurflen gais a manylion sut i wneud cais ar gael gan y Gwasanaethau Myfyrwyr.

Bydd y Llysgenhadon Myfyrwyr a ddewisir yn cyflawni eu rôl o fis Rhagfyr yn eu blwyddyn gyntaf hyd at fis Mawrth yn eu hail flwyddyn. Mae llysgenhadon yn atebol i’w Pennaeth Ysgol a byddant yn ymrwymo i gontract ynghylch cynnydd academaidd boddhaol, cyfraniad at fywyd Coleg, ymrwymiad, presenoldeb a pharhau ar y rhaglen. Bydd llysgenhadon yn derbyn y telir £ 200 mewn dau randaliad o £ 100, yn amodol ar adroddiad cynnydd cadarnhaol gan Bennaeth yr Ysgol.

Bydd llysgenhadon yn gweithio ochr yn ochr â’u Penaethiaid Ysgol, Rheolwyr Campws, eu tîm marchnata a derbyn i hyrwyddo’r Coleg yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Hyrwyddo eu maes pwnc yn fewnol ac yn allanol
 • Cefnogi cyflwyno cyflwyniadau hyrwyddo
 • Mae bod ar gael ar ddiwrnodau / nosweithiau agored, rhoi gwobrau, diwrnodau blasu, ymweliadau ysgol Mae
 • Llysgenhadon yn atebol i’w Pennaeth Ysgol a byddant yn ymrwymo i gontract ynghylch cynnydd academaidd boddhaol, cyfraniad at fywyd Coleg, ymrwymiad, presenoldeb a pharhau ar raglen a sgyrsiau
 • Gweithio gyda’r fwrsariaeth, ysgolheictod, enillwyr ymddiriedolaethau a myfyrwyr Mwy Gall a Thalentog (MAT)
 • Gweithio gyda’r Cynrychiolwyr Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr
 • Yn croesawu gwesteion a chyflogwyr i’r Coleg
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgynghori a chynnwys myfyrwyr
 • Mentora a chefnogi Llysgenhadon blwyddyn gyntaf newydd

 

LLU CADETIAID CYFUN (CCF)

Mae’r Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) yn cynnig ystod eang o weithgareddau heriol, cyffrous, anturus ac addysgol i bobl ifanc. Y nod yw datblygu sgiliau mewn cyfrifoldeb personol, arweinyddiaeth a hunanddisgyblaeth. Mae’r CCF yn bartneriaeth addysgol rhwng y Coleg a’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a gall CCF gynnwys adrannau’r Llynges Frenhinol, y Môr-filwyr Brenhinol, a’r Fyddin neu’r Llu Awyr Brenhinol.

Anogir myfyrwyr o bob rhan o’r Coleg i wirfoddoli i ymuno â’r CCF waeth pa gwrs y maent yn ei astudio. Byddant yn mynychu sesiynau CCF ar brynhawn Mercher yn Academi Chwaraeon Llandarcy, yn ogystal â gwersylloedd penwythnos a gwersyll haf am o leiaf wythnos yn ystod y flwyddyn academaidd. Nid oes fawr o gost, os o gwbl, i fyfyrwyr.

Bydd myfyrwyr yn dilyn maes llafur CCF sy’n cynnwys pynciau fel darllen mapiau, sgiliau craidd milwrol fel trin a saethu arfau, drilio traed (gorymdeithio) a sgiliau cyflwyno personol, ymgysylltu â’r gymuned (Sul y Cofio) a gweithgareddau awyr agored fel cyfeiriannu, caiacio, mynydd beicio a llawer mwy.

Yn ychwanegol at eu cwrs astudio, nod y CCF yw creu pobl ifanc gyflawn sy’n llawn cymhelliant ac yn barod ar gyfer byd gwaith a gofynion pob math o gyflogwr.

Darganfyddwch fwy yma

DATHLU LLWYDDIANT MYFYRWYR

Mae’r Coleg yn cydnabod ac yn gwobrwyo myfyrwyr am eu cyflawniadau ac yn ymdrechu trwy ddarparu ystod o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau gwobrau ariannol. Mae myfyrwyr sy’n derbyn gwobrau yn chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo’r Coleg, mae hyn yn cynnwys:

 • Siarad â darpar fyfyrwyr mewn sesiynau cyfweld, diwrnodau blasu ac ymweld ag ysgolion lleol
 • Cynrychioli eu meysydd astudio gyda’r nos
 • Hyrwyddo’r Parth Myfyrwyr a’r gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr
 • Mentora cyd-fyfyrwyr

Mae rôl hefyd i Lysgenhadon Myfyrwyr hyrwyddo’r Coleg i’n cymunedau lleol y tu allan i sefydliadau.

 

BWRSARIAETHAU

Dyfernir bwrsariaethau ar draws pedwar maes i fyfyrwyr sy’n dangos rhagoriaeth ddiwylliannol, academaidd, chwaraeon a galwedigaethol.

BWRSARIAETHAU RHAGORIAETH GALWEDIGAETHOL

Mae chwe gwobr i fyfyrwyr sy’n astudio rhaglenni dwy flynedd lefel alwedigaethol. Mae myfyrwyr yn cael eu henwebu gan Benaethiaid Ysgol am eu cyflawniad, eu hymdrech, eu presenoldeb a’u cyfraniad i fywyd y Coleg. Nodir myfyrwyr llwyddiannus ar ddiwedd eu blwyddyn gyntaf a byddant yn derbyn bwrsariaeth o £ 1,500 wedi’i dalu mewn tri rhandaliad.

Ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliannol

Dyfernir ysgoloriaethau chwaraeon a diwylliannol i fyfyrwyr sydd â galluoedd eithriadol fel y gallant ddatblygu eu doniau i’w llawn botensial. Mae yna broses ymgeisio ffurfiol sy’n agored i bob myfyriwr. Mae pedair ar ddeg o ysgoloriaethau o £ 300 ar gael ac mae’r gwobrau’n cael eu rhyddhau yn amodol ar adroddiad llwyddiannus gan bennaeth ysgol y myfyrwyr.

Mae yna hefyd chwe Bwrsariaeth Chwaraeon Elitaidd ar gyfer athletwyr sy’n perfformio orau. I fod yn gymwys i wneud cais am y wobr bydd angen i fyfyrwyr fod yn perfformio ar lefel ranbarthol neu ryngwladol. Pob dyfarniad o £ 1,500 ac yn cael ei dalu mewn rhandaliadau dros dri thymor.

Gwobrau Ymddiriedolaeth

Cefnogir y Coleg gan dair ymddiriedolaeth elusennol sy’n dyfarnu gwobrau sy’n cydnabod cyflawniad academaidd a myfyrwyr sydd wedi goresgyn adfyd i ddatblygu eu dysgu.

Gwobr Haulfryn

Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth hon er cof am Haulfryn Thomas a’i gŵr Dr. D A Thomas, a sefydlodd bractis meddyg teulu blaengar yn Nyffryn Dulais yn dilyn awgrym gan Undeb Cenedlaethol y Glowyr. Clinig Haulfryn oedd enw’r practis hwn. I fod yn gymwys ar gyfer y wobr hon o £ 500 mae’n rhaid i fyfyrwyr:

 • Yn byw yng Nghymoedd Dulais a Castell-nedd – Crynant, Glynneath, Banwen, Seven Sisters, Pant -y Ffordd, Dyffryn Cellwen ac Onllwyn
 • Cynnydd i Addysg Uwch

Gwobr Mathemateg William Lewis Jones

Daw’r wobr hon gan ymddiriedolaeth a sefydlwyd i goffáu Willian Lewis Jones a oedd yn Bennaeth Mathemateg yn hen Ysgol Ramadeg Castell-nedd. Cyflwynir y dyfarniad o £ 500 i’r myfyriwr mathemateg sy’n perfformio orau ac sy’n mynd ymlaen i Addysg Uwch trwy’r myfyriwr. Nid oes rhaid iddo fod yn astudio mathemateg ar y lefel hon.

Saraswati Trust Prize

Enwir yr ymddiriedolaeth hon ar ôl y Dduwies Wybodaeth Hindwaidd ac fe’i sefydlwyd yn 2007 yn dilyn rhodd gan gymwynaswr anhysbys. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn gwobrwyo myfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol i astudio a chynnydd neu sydd wedi goresgyn adfyd. Nid gwobr ariannol mo hon ond gall ddarparu cefnogaeth i dalu cost deunyddiau cwrs, cost teithio a llety i fynd i ysgolion haf, cyrsiau blasu, lleoliadau gwaith yn y DU a thramor ac offer arbenigol. Y meini prawf ar gyfer cymhwysedd yw:

 • Myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n bwriadu symud ymlaen i gwrs ail flwyddyn neu’n bwriadu symud ymlaen o gwrs blwyddyn arwahanol i gwrs uwch yn y Coleg
 • Myfyrwyr sy’n derbyn LCA
 • Myfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chynnydd neu sydd wedi goresgyn anawsterau personol i barhau â’u dysgu.

Gall myfyrwyr sy’n dymuno gwneud cais am Wobr Bwrsariaeth ddod o hyd i wybodaeth ymgeisio ar eu cyfrif Moodle yn yr adran ‘Llais Myfyrwyr‘ neu gallant gysylltu â studentsupport@nptcgroup.ac.uk