Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae angen help ychwanegol ar lawer o fyfyrwyr, am amryw resymau, i lwyddo gyda’u hastudiaethau a chyflawni eu potensial. Mae gan y Coleg record ragorol o gefnogi myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac Anableddau. Cefnogir ein myfyrwyr mewn amgylchedd gofalgar a maethlon gan ein tîm cymorth arbenigol.

Mae ein holl fyfyrwyr amser llawn yn cael asesiad anffurfiol o anghenion cymorth ar ddechrau’r cwrs neu yn y cyfweliad. Rydym yn hyblyg yn ein dull o weithredu ac rydym yn sylweddoli bod angen newid dros amser; rydym yn cynnal adolygiadau rheolaidd o anghenion dysgu myfyrwyr ac yn addasu unrhyw gefnogaeth i ddarparu’r canlyniadau gorau posibl.

Rydym yn credu mewn cynnwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf, gan eu rhoi yng nghanol y broses gynllunio a gwneud penderfyniadau. Rydym yn gweithio’n agos gyda rhieni, ysgolion, ac asiantaethau allanol i sicrhau bod y trosglwyddo i’r coleg yn rhedeg yn esmwyth.

Mae ein tîm wedi’u lleoli ledled ein holl Barthau Myfyrwyr ar y campws ac maent ar gael i gynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i’r holl fyfyrwyr.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chefnogaeth i’n myfyrwyr, gan gynnwys:
 • Cymorth Clyw / Nam Gweledol
 • Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
 • Cymorth Anghenion Dysgu Penodol (SpLD)
 • Hyrwyddwyr Awtistiaeth
 • Anabledd / Cymorth Meddygol
 • Technoleg Gynorthwyol
 • Trefniadau Mynediad Arholiad
 • Astudio Hyfforddwyr Sgiliau
 • Swyddogion Gwydnwch ADY
 • Tîm Lles
 • Cefnogaeth yn y Dosbarth
 • Dysgu Arwahanol
 • Cymorth Llythrennedd / Rhifedd
 • Testun wedi’i Addasu / Hawdd i’w Ddarllen
 • Staff Siarad Iaith Cymraeg
 • Dyddiau Blasu
 • Llysgenhadon Cymorth Astudio
 • Cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Llawlyfr Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Angen mwy o wybodaeth?

Gallwch drefnu siarad neu gwrdd â’n Tîm Cymorth i Fyfyrwyr yn un o’n campysau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 am a 4.30 pm.

Neu gallwch glicio ar y botwm isod i sgwrsio â ni am gyngor neu help.

Cliciwch yma i gysylltu â ni