Cymorth Astudio

Mae ein staff arbenigol yng Ngrŵp Colegau NPTC yn cynnig lefelau eithriadol o gefnogaeth i fyfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac anableddau.

Rydym yn credu mewn cynnwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf, gan eu rhoi yng nghanol y broses gynllunio a gwneud penderfyniadau.

Mae gan y Coleg hanes rhagorol o gefnogi myfyrwyr ag ADY ac anableddau ac rydym yn gweithio’n agos gyda rhieni, ysgolion ac asiantaethau allanol i sicrhau bod y trosglwyddo i’r coleg yn rhedeg yn esmwyth.

Mae ein myfyrwyr ag ADY ac anableddau yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd gofalgar i gyrraedd eu potensial ac i gael mynediad cyfartal i’r cwricwlwm.

Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad ac maent yn ymroddedig i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel. Rydym yn dîm ymatebol iawn a’n nod yw meithrin myfyrwyr tuag at fwy o annibyniaeth.

Rydym yn hyblyg yn ein dull o weithredu ac rydym yn sylweddoli bod angen newid dros amser; rydym yn cynnal adolygiadau rheolaidd o anghenion dysgu myfyrwyr ac yn addasu ein darpariaeth gymorth i ddarparu’r canlyniadau gorau posibl.

Mae gan bob un o’n campysau Barth Myfyrwyr arwahanol dynodedig. Mae’r ardaloedd hyn yn benodol fel lle tawel i fyfyrwyr weithio, astudio neu ymlacio.

RYDYM YN CYNNIG YSTOD EIDDO GWASANAETHAU A CHEFNOGAETH I EIN MYFYRWYR, GAN GYNNWYS:
Cymorth Clyw / Nam Gweledol
Dehonglydd Iaith Arwyddion BSL
Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Cymorth Anghenion Dysgu Penodol (SpLD)
Anabledd / Cymorth Meddygol
Technoleg Gynorthwyol
Asesiadau Dyslecsia
Trefniadau Arholiad
Astudio Hyfforddwyr Sgiliau
Cefnogaeth yn y Dosbarth
Dysgu Arwahanol
Cymorth Llythrennedd / Rhifedd
Testun wedi’i Addasu / Hawdd i’w Ddarllen
Staff Siarad Iaith Cymraeg
Hyfforddiant Teithio a Chefnogaeth Pontio
Dyddiau Blasu
Llysgennad Cymorth Astudio
Cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu’r gefnogaeth gywir i chi, soniwch am unrhyw ofynion yn gynnar, e.e. ar eich cais, neu yn eich cyfweliad neu ymrestriad.

ANGEN MWY O WYBODAETH?

Gallwch drefnu i siarad neu gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu yn un o’n campysau rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm.

CANLLAW CEFNOGAETH MYFYRWYR – YN DOD YN FUAN