Roedd Grŵp Colegau NPTC yn ffodus i ddod yn bartner ym mhrosiect rhanbarthol Cynnydd De-orllewin Cymru sy’n ariannu’n rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Roedd gan y prosiect unarddeg o bartneriaid, a arweiniwyd gan Gyngor Sir Penfro.

Daeth cyflawni’r prosiect i ben ar 30 Tachwedd 2022 a pharhaodd y gwaith gweinyddol tan 28 Chwefror 2023.

Nod y prosiect oedd cefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant)

Roedd tîm Cynnydd yn gallu darparu cymorth arbenigol ychwanegol i fyfyrwyr. Roedd y cymorth llesiant a gwydnwch emosiynol a oedd yn canolbwyntio ar y myfyriwr yn cynnwys mentora personol, gweithdai grŵp a chyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill gan ddefnyddio amrywiaeth o ymyriadau a dargedwyd yn benodol i ddiwallu anghenion unigol pob myfyriwr.

Gweithiodd y tîm yn agos gydag AALl Castell-nedd Port Talbot i gefnogi pobl ifanc Cynnydd a oedd yn trosglwyddo o ysgol i goleg.

Tra yn y camau proffilio, proffiliodd y coleg i gefnogi 400 o fyfyrwyr. Fodd bynnag, cyflawnodd tîm cyflawni’r prosiect y targed uchod a chefnogi 407 o fyfyrwyr, gyda 345 o’r myfyrwyr hynny mewn llai o berygl o ddod yn NEET pan ddaeth eu cymorth Cynnydd i ben.

Mae’r ymyrraeth a ddarparwyd gan y tîm llesiant wedi bod yn rhan annatod o’r myfyrwyr ac wedi caniatáu i lawer o’r myfyrwyr a ddefnyddiodd y gwasanaeth i aros o fewn addysg. Teimlwn fod y prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Hoffai tîm Cynnydd yng Ngrŵp Colegau NPTC ddymuno’r gorau i’r holl gyfranogwyr gyda’u hymdrechion yn y dyfodol.