Mae Grŵp Colegau NPTC yn falch o fod yn bartner ym mhrosiect rhanbarthol Rhanbarth De-orllewin Cymru sy’n rhannol ariannu trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae gan y prosiect £19 miliwn hwn un ar ddeg o bartneriaid ac mae’n cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro.

Nod y prosiect yw cefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae gennym dîm pwrpasol aml-gampws Cynnydd wedi’i leoli yn Castell-nedd Port Talbot sy’n rhan annatod o swyddogaeth Cymorth Myfyrwyr aml-lefel y Grŵp.

Gall tîm Cynnydd ddarparu cefnogaeth arbenigol ychwanegol i fyfyrwyr. Gall y gefnogaeth llesiant a gwytnwch emosiynol hwn sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr gynnwys mentora personol, gweithdai grŵp a chyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill gan ddefnyddio amrywiaeth o ymyriadau wedi’u targedu’n benodol i ddiwallu anghenion unigol pob myfyriwr.

Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos iawn gydag LEA Castell-nedd Port Talbot i gefnogi pobl ifanc Cynnydd a fydd yn trosglwyddo o’r ysgol i’r Coleg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chloe Dennedy, Cydlynydd Prosiect Cynnydd wrth Ebostio Cynnydd@nptcgroup.ac.uk