Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Nod y coleg yw creu amgylchedd lle mae’r holl staff a myfyrwyr, beth bynnag fo’u cefndir neu allu, yn teimlo bod croeso a gwerthfawrogiad cyfartal iddynt, ac na oddefir gwahaniaethu ac aflonyddu. Nod y coleg yw darparu amgylchedd dysgu a gwaith lle mae pawb yn cael eu hannog, eu cefnogi a’u galluogi i gyflawni eu potensial llawn.

DEDDF CYDRADDOLDEB 2010

Deddf Cydraddoldeb 2010 disodli a chysoni deddfwriaeth cydraddoldeb flaenorol, a chyflwyno naw Nodweddion Gwarchodedig:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Hunaniaeth Rhyw
 • Priodas a Phartneriaeth Sifil
 • Beichiogrwydd a Mamolaeth
 • Ras
 • Crefydd a Chred
 • Rhyw (rhyw gynt)
 • Cyfeiriadedd Rhywiol

MONITRO CYFLEUSTER

Mae Grŵp Colegau NPTC yn casglu ac yn monitro data Cydraddoldeb dienw ar bob un o’r naw nodwedd a ddiogelir. Mae monitro cydraddoldeb yn bwysig iawn, am sawl rheswm:

 • adroddir ar ddata bob blwyddyn a nodir tueddiadau a newidiadau dros amser
 • mae data yn helpu i lywio polisïau a gweithdrefnau coleg
 • mae data’n dangos dadansoddiad myfyrwyr yn y coleg ac yn helpu i sicrhau bod pawb yn cael eu cynrychioli’n dda

Er efallai nad yw’n ymddangos bod y wybodaeth hon yn berthnasol i’ch cyflogaeth neu’ch astudiaethau, mae’n helpu’r coleg i wella amrywiol fentrau, dulliau cyfathrebu, prosiectau a mwy.

POLISIESAU, CYNLLUNIAU, AC ADRODDIADAU

Mae gan y coleg Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020, sy’n ceisio ymgorffori egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth, parch a thriniaeth deg ym mhopeth a wnawn.

Mae gennym Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, sy’n nodi ein hymrwymiad i sicrhau bod staff, myfyrwyr a defnyddwyr y Coleg yn cael eu trin yn deg a chyda thegwch ym mhob maes.

Rydym hefyd yn cyhoeddi adroddiadau monitro Cydraddoldeb blynyddol, sy’n cynnwys ystadegau manwl, a chrynodeb o’r gwaith a wneir a’r cynnydd a wnaed o ran cydraddoldeb.

GRWP RHEOLI AMRYWIAETH

Mae gan y coleg Grŵp Rheoli Amrywiaeth a’i bwrpas yw monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac ystyried ffyrdd o ymestyn cyfle cyfartal ym mhopeth a wnawn. Mae’r Grŵp Rheoli Amrywiaeth yn adrodd yn uniongyrchol i’r Uwch Dîm Rheoli.

Lawrlwythwch y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cysylltwch â’r Swyddfa Amrywiaeth