Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn undeb ar gyfer myfyrwyr, gyda myfyrwyr wrth y llwy ac mae’n pontio’r bwlch rhwng myfyrwyr a rheolwyr y coleg gan sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed ar lefel uwch.

Dod o hyd i ni ar Facebook!

Facebook

Mae Llywydd presennol Undeb y Myfyrwyr, Harri Mason-Evans yn fyfyriwr Busnes Cymhwysol Uwch a Bagloriaeth Cymru, sylfaenydd a llywydd clwb Interact y Coleg ac mae e’n gweithio ar nifer o brosiectau yn y Coleg ac mae hefyd yn ffeindio amser i weithio’n rhan-amser fel Athro Nofio a Chydgysylltydd Prosiect Ymddiriedolaeth Ifanc ,Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot.

Beth ydy Undeb y Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn ei wneud?

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei ddylunio i gynrychioli Lleisiau’r myfyrwyr a chyd-fynd â’r Strategaeth Cynnwys Myfyrwyr. Mae hefyd yn ddull o ymgysylltu â myfyrwyr ar draws yr holl Gampysau drwy gymdeithasu a chreu teimlad cymunedol. Rydym yn gobeithio cynnal digwyddiadau i ddod â myfyrwyr at ei gilydd a chreu naws – mwy nag addysg yn unig – ffordd o fyw.

Pam wnaethoch chi benderfynu dechrau Undeb y Myfyrwyr?

Roeddem am wneud y coleg yn lle mwy deniadol ar gyfer myfyrwyr. Mae’r Coleg yn rhywle eich bod yn aros am gyfnod byr yn unig ond gall cyfeillgarwch, sgiliau a chymwysterau a barhau am byth. Roeddwn am i fyfyrwyr deimlo ei bod yn amgylchedd croesawgar y maen nhw’n gallu ei fwynhau.

Pam dylai myfyrwyr ymuno ag Undeb y Myfyrwyr?

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gyfle i wneud ffrindiau a mwynhau amgylchedd amrywiol a bywiog y coleg. Mae’r Undeb yn rhoi cyfle arall i’ch llais gael ei glywed – os nad ydych yn dweud beth sy’n gweithio a beth sy ddim yn gweithio, ni fydd cyfle i bethau gael eu gwella o gwbl.

Beth ydych yn gobeithio ei gyflawni fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr?

Hoffwn rymuso myfyrwyr a rhoi llais iddynt, a ches i gyfle hefyd i hyfforddi ‘Cynrychiolwyr Myfyrwyr’, rôl sy’n allweddol wrth fwydo gwybodaeth yn ôl i’r Undeb a sylwi ar fesurau ansawdd ehangach yn y coleg.

Ymgysylltu pobl ifanc sydd yn sbardun i fi yn bennaf oll ac mae fy ngwaith rhan-amser yn canolbwyntio ar gael i bobl ifanc ymgysylltu â llywodraethu a hoffwn i hyn gael ei gymhwyso yn y coleg. Mae myfyrwyr yn gwsmeriaid y coleg, ac mae’n bwysig eu bod yn dweud eu dweud i gyfoethogi eu profiad dysgu.

Beth yw eich profiad mwyaf cofiadwy yn y Coleg hyd yma?

Yn ystod fy amser yn y Coleg rwyf wedi dysgu llawer! Dim jyst yn ystod fy narlithoedd ond wrth gymdeithasu a gwneud gweithgareddau allgyrsiol. Ces i gyfle hyd yn oed i deithio i Catania yn yr Eidal i brofi eu diwylliant a busnes yno.

Yn ogystal â gwneud yr holl stwff difrifol, rwyf hefyd wedi datblygu bywyd cymdeithasol gwych! Mae bod yn fyfyriwr wedi dangos pwysigrwydd cael cydbwysedd rhwng dysgu, gweithio a bywyd. Rwyf wedi cael staff addysgu gwych, cefnogaeth gan y Tîm Uwch Rheoli a Phenaethiaid Meysydd Swyddogaethol, yn ogystal â chyfarfod â grŵp cryf o ffrindiau.

Pa gyngor sydd gennych ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried dod i Grŵp Colegau NPTC?

Peidiwch ag oedi! Mae Grŵp Colegau NPTC yn rhywle y gallwch ffynnu ynddi.

Mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr, mae’n bwysig y bydd yr amser a’r ymdrech yr ydych yn eu buddsoddi yn y coleg o fudd i chi yn y dyfodol.

Peidiwch ag anghofio – mae’n bwysig cael hwyl hefyd!

Harri a myfyrwyr eraill yn yr Eidal fel rhan o’u Cwrs Busnes