Llywodraethiant

LLYWODRAETHIANT

Mae llywodraethiant yn ymwneud â’r syniadau, strwythurau a’r systemau hynny sy’n ffurfio cyfeiriad strategol a rheolaeth y Coleg er budd ei holl randdeiliaid – y myfyrwr, eu rhieni, cyflogwyr presennol ac yn y dyfodol, y staff a’r gymuned ehangach o bobl â diddordeb sydd, gyda’i gilydd, yn adlewyrchu ac yn cynrychioli Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Mae’r Llywodraethwyr, drwy Fwrdd y Gorfforaeth a’i Bwyllgorau, yn gyfrifol am genhadaeth, cyfeiriad strategol a sicrwydd ariannol y Coleg. Mae’r Uwch Dîm Rheoli, dan arweiniad y Prif Weithredwr, yn gyfrifol am reolaeth strategol y Coleg a gweithredu polisi’r Gorfforaeth.

Rhan o ethos rheoli Grŵp Colegau NPTC yw’r dymuniad i ddangos ei ymrwymiad i fod yn agored, tryloyw, gonest ac atebol drwy roi cymaint o wybodaeth yn y parth cyhoeddus ag y gall ei wneud yn rhesymol heb beryglu cyfrinachedd busnes a hawliau cyfreithiol unigolion.

Gaynor Richards MBE

Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

 

Yn 1997, penodwyd Gaynor fel Cyfarwyddwr Gweithredol cyntaf Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot wedi gweithio yn y Sector Preifat o’r blaen. Ym mis Hydref 2009, fe’i penodwyd fel Aelod Trydydd Sector nad yw’n Swyddog i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Hyrwyddwr Plant a Phobl Ifanc a Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg dros Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Hi yw Cadeirydd y Llywodraethwyr Grŵp Colegau NPTC. Penodwyd Gaynor gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt fel un o dri Llysgenhadwr Cyllid yr UE yng Nghymru. Mae hi’n aelod o Fwrdd Cymru’r Loteri Fawr ac yn eistedd ar y Panel Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus.

Bu Gaynor yn gadeirydd y Panel Marwolaeth Anesboniadwy Sydyn Babandod a oedd yn rhan o raglen adolygu marwolaeth plant Cymru gyfan, a chynrychiolydd Cymru ar Gomisiwn Gofal Plant y DU. Roedd hi’n rhan o’r cytundeb Awdurdod Lleol/Trydydd Sector cyntaf erioed ar ddiwedd y 1990au ac yn 2000 cyfrannodd at gyflawni’r Cytundeb Pedwar Parti rhwng y Grŵp Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth Iechyd, Awdurdod Lleol a’r Trydydd Sector. Roedd Gaynor hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad i adolygu Cynllun y Trydydd Sector.

Mae Gaynor yn eistedd ar ystod o grwpiau strategol allweddol yng Nghastell-nedd Port Talbot ac ar lwyfan rhanbarthol ar draws ardal y Bae Gorllewinol. Mae hi’n aelod o’r Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Cymoedd. Rhoddwyd Gwobr Cyflawniad Oes yn y Gwobrau Menywod mewn Busnes 2017. Aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe. Yn 2008, dyfarnwyd MBE i Gaynor yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd ar gyfer gwasanaethau i’r Sector Gwirfoddol/Cymunedol a phenodwyd yn Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg yn 2013-2014. Mae Gaynor yn briod i Wyn, ac mae ganddynt un ferch, Nia.

 

Llawlyfr Llywodraethu –  yn cynnwys manylion am aelodaeth bresennol, strwythurau llywodraethu a rheoli, dyletswyddau a chyfrifoldebau unigolion a phwyllgorau, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau allweddol.

 Cofrestr Buddiannau – gellir dod o hyd fan hyn i gofrestr buddiannau sy’n nodi meysydd a gweithgareddau Llywodraethwyr a Rheolwyr â chyfrifoldebau cyllidebol er mwyn atal unrhyw fuddiannau rhag gwrthdaro â busnes y Coleg:

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â Bwrdd y Gorfforaeth Grŵp Colegau NPTC at y Swyddog Llywodraethiant, Gemma Charnock, Grŵp Colegau NPTC, Heol Dŵr-y-felin, Castell-nedd, SA107RF neu drwy anfon e-bost: gemma.charnock@nptcgroup.ac.uk

 DOLENNI CYSWLLT DEFNYDDIOL

Dolenni Cyswllt defnyddiol ym maes llwyodraethu