Llywodraethiant

Mae llywodraethu yn ymwneud â’r syniadau, y strwythurau a’r systemau hynny sy’n siapio cyfeiriad a rheolaeth strategol y Coleg er budd ei holl randdeiliaid – y myfyrwyr, eu rhieni, cyflogwyr presennol ac yn y dyfodol, y staff a’r gymuned ehangach o fuddiannau sy’n cymerir yn ei gyfanrwydd adlewyrchu a chynrychioli Castell-nedd Port Talbot a Powys.

Mae llywodraethwyr, trwy Fwrdd y Gorfforaeth a’i Bwyllgorau, yn gyfrifol am genhadaeth, cyfeiriad strategol a diogelwch ariannol y Coleg. Mae’r Uwch Dîm Rheoli, dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol, yn gyfrifol am reolaeth strategol y Coleg a gweithredu polisi’r Gorfforaeth.

Rhan o ethos rheoli Grŵp Colegau NPTC yw ymrwymiad i fod yn agored, tryloywder, gonestrwydd ac atebolrwydd trwy roi cymaint o wybodaeth ag sy’n rhesymol i’r parth cyhoeddus heb gyfaddawdu cyfrinachedd busnes a hawl gyfreithiol yr unigolyn.

Gaynor Richards MBE

Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

 

Ym 1997, penodwyd Gaynor yn Gyfarwyddwr Gweithredol cyntaf Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot ar ôl gweithio yn y Sector Preifat o’r blaen.

Ym mis Hydref 2009, fe’i penodwyd yn Aelod An-Swyddog Trydydd Sector i Fwrdd Iechyd ABMU a hi yw Hyrwyddwr Plant a Phobl Ifanc a hefyd Hyrwyddwr Iaith Cymru ar gyfer Bwrdd Iechyd ABMU.

Hi yw Cadeirydd Llywodraethwyr Grŵp NPTC. Penodwyd Gaynor gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt AC, fel un o dri Llysgennad Cyllido’r UE yng Nghymru. Mae’n aelod o Fwrdd Loteri MAWR Cymru ac yn aelod o’r Panel Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus.

Bu Gaynor yn gadeirydd y Panel Marwolaeth Anesboniadwy Sydyn Babandod a oedd yn rhan o raglen adolygu marwolaeth plant Cymru gyfan, a chynrychiolydd Cymru ar Gomisiwn Gofal Plant y DU. Roedd hi’n rhan o’r cytundeb Awdurdod Lleol/Trydydd Sector cyntaf erioed ar ddiwedd y 1990au ac yn 2000 cyfrannodd at gyflawni’r Cytundeb Pedwar Parti rhwng y Grŵp Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth Iechyd, Awdurdod Lleol a’r Trydydd Sector. Roedd Gaynor hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad i adolygu Cynllun y Trydydd Sector.

Mae Gaynor yn eistedd ar ystod o grwpiau strategol allweddol yng Nghastell-nedd Port Talbot ac ar lwyfan rhanbarthol ar draws ardal y Bae Gorllewinol. Mae hi’n aelod o’r Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Cymoedd. Rhoddwyd Gwobr Cyflawniad Oes yn y Gwobrau Menywod mewn Busnes 2017. Aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe. Yn 2008, dyfarnwyd MBE i Gaynor yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd ar gyfer gwasanaethau i’r Sector Gwirfoddol/Cymunedol a phenodwyd yn Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg yn 2013-2014. Mae Gaynor yn briod i Wyn, ac mae ganddynt un ferch, Nia.

Llawlyfr Llywodraethu

Yn cynnwys manylion aelodaeth, strwythurau llywodraethu a rheoli cyfredol, dyletswyddau a chyfrifoldebau unigolion a phwyllgorau ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau allweddol. Ar gyfer ceisiadau llawlyfr, cysylltwch â gemma.charnock@nptcgroup.ac.uk

Cofrestr Buddiannau

Gellir dod o hyd fan hyn i gofrestr buddiannau sy’n nodi meysydd a gweithgareddau Llywodraethwyr a Rheolwyr â chyfrifoldebau cyllidebol er mwyn atal unrhyw fuddiannau rhag gwrthdaro â busnes y Coleg:

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch Bwrdd Corfforaeth Grŵp Colegau NPTC at y Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu, Gemma Charnock, Grŵp Colegau NPTC, Ffordd Dwr y Felin, Castell-nedd, SA10 7RF neu drwy e-bost at gemma.charnock@nptcgroup. ac.uk

DOLENNI CYSWLLT DEFNYDDIOL

Dolenni Cyswllt defnyddiol ym maes llwyodraethu